Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво: Х.: НТУ «ХПІ»
 • Сторінок: 7
 • УДК: УДК 005.8
 • ISBD: Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику / О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1(3). - С. 16-23
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику

О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова

У даній статті дано визначення арт-проєкту як завершеного циклу художньої діяльності та визначено важливість впровадження проєктного підходу при організації творчих заходів, що дає можливість підвищити якість планування та реалізації арт-проєктів. Визначено, що сукупність факторів внутрішнього та зовнішнього середовища є основою для формування переліку та ранжируваня ризиків арт-проєктів. Детальний аналіз наукових робіт сучасних авторів, що присвячений дослідженням у сфері проєктів, культурної сфери менеджменту, проєктних підходів до творчих проєктів та психологічних якостей творчих особистостей, дозволив зробити висновок, що питання вивчення ризиків у реалізації арт-проєктів залишається актуальним та затребуваним. У даній статті відповідно до основних етапів управління ризиками (планування управління ризиками, ідентифікація ризиків, якісний та кількісний аналіз ризиків, планування реагування на відомі ризики, моніторинг і управління ризиками) визначено психологічні особливості стейкхолдерів арт-проєктів та їх вплив на ресурси проєкту, вимоги проєкту, процеси проєкту та оцінку виконання проєкту. Серед ключових особливостей творчих проєктів будо виділено конкретний унікальний результат проєкту, обмежений час виконання проєкту, бюджет проєкту, визначені вимоги проєкту. У відповідності до особливостей арт-проєктів та психологічних особливостей їх стейкхолдерів у статті розроблена класифікація ключових ризиків арт-проєктів, що включає творчий ризик, психологічний ризик, соціальний ризик, організаційний ризик, форс-мажорний ризик, технічний ризик, людський ризик, комунікаційний ризик, фінансовий ризик, ціннісний ризик. До кожного ризику надано детальний опис та проаналізовано фактори ризиків арт-проєктів, що їх спричиняють. Зроблено висновки щодо важливості встановлення особливостей планування та реалізації арт-проєктів та психологічних особливостей їх стейкхолдерів для визначення ризиків арт-проєктів, що впливає на підвищення ефективності арт-проєктів та може бути використано менеджерами проєктів при реалізації творчих проєктів.

Ключевые слова: арт-проєкти, ризики, класифікація ризиків, особливості, управління ризиками, специфіка арт-проєктів, фактори ризиків.

Обзор и классификация особенностей арт-проектов как факторов

Е.Б. Данченко, И.В. Рыбалко, С.А. Заруцкий, Е.И. Белова

В данной статье дано определение арт-проекта как завершенного цикла художественной деятельности и определена важность внедрения проектного подхода при организации творческих мероприятий, что позволяет повысить качество планирования и реализации арт-проектов. Определено, что совокупность факторов внутренней и внешней среды является основой для формирования перечня и ранжирования рисков арт-проектов. Детальный анализ научных работ современных авторов, посвященный исследованиям в области проектов, культурной сферы менеджмента, проектных подходов к творческим проектам и психологических качеств творческих личностей, позволил сделать вывод, что вопрос изучения рисков в реализации арт-проектов остается актуальным и востребованным. В данной статье соответствии с основными этапами управления рисками (планирование управления рисками, идентификация рисков, качественный и количественный анализ рисков, планирование реагирования на известные риски, мониторинг и управление рисками) определены психологические особенности стейкхолдеров арт-проектов и их влияние на ресурсы проекта, требования к проекту, процессы проекта и оценку выполнения проекта. Среди ключевых особенностей творческих проектов было выделено конкретный уникальный результат проекта, ограниченное время выполнения проекта, бюджет проекта, определены требования проекта. В соответствии с особенностями арт-проектов и психологических особенностей их стейкхолдеров в статье разработана классификация ключевых рисков арт-проектов, включающая творческий риск, психологический риск, социальный риск, организационный риск, форс-мажорный риск, технический риск, человеческий риск, коммуникационный риск, финансовый риск, ценностный риск. По каждому виду риска предоставлено подробное описание и проанализированы факторы рисков арт-проектов, которые их вызывают. Сделаны выводы о важности установления особенностей планирования и реализации арт-проектов и психологических особенностей их стейкхолдеров для определения рисков арт-проектов, что влияет на повышение эффективности арт-проектов и может быть использовано менеджерами проектов при реализации творческих проектов.

Ключевые слова: арт-проекты, риски, классификация рисков, особенности, управление рисками, специфика арт-проектов, факторы рисков.

Review and classification of art-projects’ features as risk factors

O.B. Danchenko, I.V. Rybalko, S.О. Zarutskyi, O.I. Bielova

This article defines an art project as a completed cycle of artistic activity and determines the importance of introducing a project approach in organizing creative events, which allows to improve the quality of planning and implementation of art projects. It has been determined that the combination of factors of the internal and external environment is the basis for the formation of the list and ranking of risks of art projects. A detailed analysis of the scientific works of modern authors devoted to research in the field of projects, the cultural sphere of management, project approaches to creative projects and the psychological qualities of creative personalities, made it possible to conclude that the issue of studying risks in the implementation of art projects remains relevant and in demand. In this article, in accordance with the main stages of risk management (risk management planning, risk identification, qualitative and quantitative risk analysis, planning responses to known risks, monitoring and risk management), the psychological characteristics of art project stakeholders and their impact on project resources, requirements for project, project processes and project performance evaluation are identified. Among the key features of creative projects, a specific unique project result, limited project execution time, project budget, and project requirements were identified. In accordance with the peculiarities of art projects and the psychological characteristics of their stakeholders, the article developed a classification of key risks of art projects, including creative risk, psychological risk, social risk, organizational risk, force majeure risk, technical risk, human risk, communication risk, financial risk, value risk. For each type of risk, a detailed description is provided and the risk factors of art projects that cause them are analyzed. Conclusions are drawn about the importance of establishing the specifics of planning and implementing art projects and the psychological characteristics of their stakeholders to determine the risks of art projects, which affects the efficiency of art projects and can be used by project managers in the implementation of creative projects.

Keywords: art projects, risks, risk classification, features, risk management, specifics of art projects, risk factors

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами