Ціннісно-орієнтоване управління змістом будівельного проекту

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Сторінок: 9
  • УДК: УДК 005.8
  • ISBD: Данченко О.Б. Ціннісно-орієнтоване управління змістом будівельного проекту / О.Б. Данченко, М.М. Нахімі, О.Ю. Савіна // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2020. - № 2. - С. 23-31
  • uk-UA

  • en-GB

Ціннісно-орієнтоване управління змістом будівельного проекту

О.Б. Данченко, М.М. Нахімі, О.Ю. Савіна

Управління змістом проєктів, зокрема й будівельних, у проєктній діяльності вимагає врахування ціннісних орієнтацій всіх зацікавлених сторін, постійного моніторингу та контролю змісту з метою попередження, запобігання можливого зниження отриманих цінностей в процесі створення та реалізайції продукту будівельного проєкту. За результатами проведеного аналізу наукових праць було зроблено висновок, що запровадження ціннісно-орієнтованого підходу до формування змісту проєкту та використання декомпозиції робіт для будівельних проєктів є нагальним й потребує уточнення і дослідження. Пропонується удосконалений підхід управління змістом будівельних проєктів, що інтегрує в собі ціннісні складові вимог та потреб стейкхолдерів, які представляються у вигляді структури декомпозиції робіт. Впровадження цих процесів дозволить керівнику проєкту та його команді брати на себе усвідомлений та контрольований ризик щодо виконання проєкту з метою створення цінності, яка інтегрує в собі цінності зацікавлених сторін. Виконання цілей власників та користувачів має основоположне значення для створення цінності через проєкт. Щоб ефективно створювати цінність будівельного проєкту, цінність користувачів повинна бути узгоджена зі стратегіями власника, закладена в змісті проекту та проконтрольована на протязі всього життєвого циклу проєкту і його продукту. Керівник проєкту повинен чітко усвідомлювати до яких наслідків можуть призвести неврахування або ігнорування цінностей стейкхолдерів, та яким чином покращити або підтримати ціннісні установки зацікавлених сторін для ефективного управління будівельним проєктом. Зроблено висновок про те, що ціннісно-орієнтоване управління змістом будівельного проекту може стати основою для нової компоненти методології управління змістом проєктів, що дозволить включати до змісту рекомендації та відповідні документи, які регламентують ціності стейкхолдерів, а також дозволяють на всіх етапах життєвого циклу проекту проводити моніторинг та контроль як цінностей так і складових змісту.

Ключевые слова: будівельний проєкт, цінність, управління змістом проєкту, стейкхолдери, управління цінністю стейкхолдерів.

Value-oriented management of the content of the construction project

E. B. Danchenko, М. М. Nakhimi, О. Y. Savina

Scope management of projects, including construction, in the project activity requires consideration of the value orientations of all stakeholders, constant monitoring and control of the scope in order to warnings, prevent possible decrease of the values obtained in the process of creation and realization the product of the construction project. According to the results of the analysis of scientific works, it was concluded that the introduction of a value-oriented approach to the formation of the project scope and the use of work decomposition for construction projects is relevant and requires clarification and research. An advanced approach to managing the scope of construction projects is proposed, which integrates the value components of the requirements and needs of stakeholders, which are represented in the form of a work decomposition structure. The implementation of these processes will allow the project manager and his team to take on a conscious and controlled risk of the project in order to create value that integrates the values of stakeholders. Fulfilling the goals of owners and users is fundamental to creating value through a project. To effectively create the value of a construction project, the value of users must be aligned with the strategies of the owner, embedded in the scope of the project and controlled throughout the life cycle of the project and its product. The project manager should be clearly aware of the consequences the stakeholder values may not account for or ignore, and how to improve or maintain the stakeholder value arrangements to effectively manage the construction project. It is concluded that the value-oriented management the scope of a construction project can be the basis for a new component of project scope management methodology, which will allow including in the scope recommendations and relevant documents that regulate the values of stakeholders, as well as allow at all stages of the project life cycle to carry out monitor and controls both values and scope components.

Keywords: construction project, value, project scope management, stakeholders, stakeholder value management.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами