Теорія і практика міжнародного комерційного арбітражу щодо захисту прав підприємців

Теорія і практика міжнародного комерційного арбітражу щодо захисту прав підприємців

Григорчук М. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін (Університет економіки та права «КРОК»)

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз ґенези, нормативного підґрунтя діяльності Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій палаті України та напрями врегулювання комерційних спорів між суб’єктами господарювання з різних країн. Беручи за основу міжнародні договори, які є частиною національного законодавства України, здійснено теоретико-правову авторську розвідку щодо сутності і значення міждержавних інструментів у сфері досудового вирішення торговельних суперечок. Послуговуючись нормами чинного міжнародного торговельного права, а також з огляду на численні наукові дослідження у цій сфері, автор доходить висновків, які можуть лягти в основу удосконалення чинних нормативно-правових актів України, насамперед Законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Міжнародний комерційний арбітраж». Завдяки ґрунтовному економіко-правовому аналізу ключових понять, якими є «арбітраж», «арбітражна угода», «міжнародний арбітраж», «комерційний арбітраж» тощо, наводиться авторський підхід у застосуванні положень чинного законодавства та напрями правового захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. Особливу увагу зосереджено на тих міжнародно-правових інструментах врегулювання господарських спорів, які максимально повно відповідають інтересам вітчизняної економіки. Проаналізовано сутність автономної, змішаної, договірної та процесуальних наукових теорій щодо правової сутності міжнародного комерційного арбітражу, а також досліджено їх імперативне наповнення тими легітимними інструментами примусу, які застосовуються до порушників міжнародного комерційного права, та іншими нормативно-правовими актами, якими врегульовуються правовідносини у торговельній сфері. Особливу увагу приділено висвітленню наукового і практичного обрамлення проблем, пов’язаних з упровадженням позитивного міжнародного і європейського досвіду в законодавство України, насамперед щодо досудового врегулювання комерційних спорів.

Ключові слова: арбітраж, арбітражна угода, третейський суд, міжнародний арбітраж, комерційний арбітраж.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами