Наукові підходи до дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення

  • uk-UA

  • en-GB

Наукові підходи до дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення

Т. Г. Васильців; О. С. Кириченко; В. В. Зайченко

У статті розглянуто та систематизовано наукові підходи до дослідження процесів модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення. Виявлено та узагальнено методологічні підходи до дослідження сутності модернізації а саме: транзитивний підхід, ліберально-еволюційний підхід, процесний підхід, підхід на основі стадій, хвиль, інноваційно-еволюційний підхід, індустріальний підхід, еволюційний підхід. Виявлено, що одним із ключових чинників впливу на ефективність та результативність трансформаційних процесів є наявність достатність та цілеспрямованість інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку та поширення інноваційних змін. Сформульовано та обгрунтовано еволюційно-синергетичний підхід до модернізації, відповідно до якого модернізація являє собою поетапний процес накопичення критичної маси техніко-технологічних, управлінських, організаційних змін у всіх елементах системи, і таким чином здійснюється перехід на новий рівень еволюціонування, що призводить до появи нової якості в функціонуванні економічної системи країни. Оскільки інновації є рушійною силою здійснення модернізацій змін, інвестиції виступають основним джерелом забезпечення реалізації цих змін, відтак інвестиційне забезпечення інноваційного процесу є невід’ємною та визначальною основою розвитку.

Ключевые слова: модернізація промисловості, інвестиційно-інноваційне забезпечення, транзитивний підхід, ліберально-еволюційний підхід, процесний підхід, інноваційно-еволюційний підхід, індустріальний підхід, еволюційно-синергетичний підхід

Scientific approaches to the study of the modernization of the industry and its investment in the innovation software

Vasyltsiv Taras, Kyrychenko Oksana, Zajchenko Volodymyr

In the article, and organized scientific approaches to the study of the processes of modernisation of the industry and its investment in the innovation. Revealed and generalized the methodological approaches to the study of the essence of modernization namely: the tranzitivnij approach, liberal evolutionary approach, process approach, an approach based on the stages, the waves, the innovative evolutionary approach, industrial approach an evolutionary approach. It was discovered that one of the key factors of influence on the efficiency and effectiveness of the transformation process is the availability of sufficient and purposeful investment ensuring innovative development and dissemination of innovative change. Formulated and substantiated evolutionary synergistic approach to modernization according to which modernization is a step by step process of accumulation of a critical mass of technical, technological, managerial, organizational changes in all elements of the system and so goes to a new level of evolûcìonuvannâ that leads to the emergence of a new quality in the functioning of the economic system of the country. Because innovation is the driving force behind the implementation of modernization changes Investment Act primary source providing enablement, and investment providing the innovation process is an essential and defining the Foundation of development.

Keywords: modernization of industry, investment and innovation, tranzitivnij, liberal evolutionary approach, process approach, innovative evolutionary approach, industrial approach, evolutionary synergistic approach

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами