Кіберсквотинг як вид недобросовісного використання доменного імені

  • uk-UA

  • en-GB

Кіберсквотинг як вид недобросовісного використання доменного імені

Марія Яшарова, Марія Матюшенко

Зважаючи на факт того, що більша частина нашого життя сьогодні зосереджена в Інтернеті ми можемо бачити зростання ідентифікації окремих видів діяльності шляхом реєстрацій доменних імен. Подібно до торговельних марок, доменні імена дозволяють компаніям встановлювати важливий зв’язок із споживачами та можуть служити для визначення джерела продуктів і послуг компанії. Однак, на відміну від торговельних марок, доменні імена здебільшого надаються виключно в порядку черги без урахування існуючих прав на торговельні марки. Так званий підхід за принципом «перший прийшов, перший обслужив» створив сприятливий ґрунт для заповзятливих і технічно підкованих зловмисників для отримання прибутку від чужих знаків і доброї волі шляхом «кіберсквотингу», тобто реєстрації як доменних імен добре відомих торговельних марок.

Як свідчить Європейський досвід кіберсквотинг в більшості випадках розглядається як прояв недобросовісної конкуренції з використанням чужих прізвищ, псевдонімів відомих осіб, назв державних органів, установ, організацій чи назв товарів які захищені авторськими правами. Доменні імена мають складну правову природу, тобто схожість з засобами індивідуалізацією об’єктів інтелектуальної власності (торговельна марка, комерційне(фірмове) найменування чи географічне походження товару) потім може призвести до правових колізій, які пов’язані з виключними правами на інші схожі об’єкти права інтелектуальної власності і тому посилюють увагу науковців що потім викликає актуальність для дослідження кіберсквотингу та відповідно пошук різних підходів в судовій практиці вирішення спорів пов’язаних с доменними іменами.

Отже, виходячи з того, що за відсутності єдиного підходу і багатоманітності думок інших науковців спонукають до дослідження ролі доменних імен в Інтернеті які пов'язані з порушенням виключних прав на інші об’єкти інтелектуальної власності через призму «кіберсквотингу».

Ключевые слова: кіберсквотинг, доменне ім'я, вирішення спорів щодо доменного імені, торгова марка, тайпсквотинг, галузевий кіберсквотинг, зворотне захоплення, домейнінг, ICANN, UDRP.

Cybersquatting as a form of unfair domain name use

Maria Yasharova, Maria Matyushenko

Given the fact that most of our lives today are centered on the Internet, we can see the growth of identification of certain activities through domain name registrations. Like trademarks, domain names allow companies to make an important connection with consumers and can serve to identify the source of a company's products and services. However, unlike trademarks, domain names are mostly granted on a first-come, first-served basis without regard to existing trademark rights. The so-called first-come, first-served approach has created fertile ground for enterprising and tech-savvy criminals to profit from other people's marks and goodwill by "cybersquatting" that is, registering well-known trademarks as domain names

As the European experience shows, cybersquatting is considered in most cases as a manifestation of unfair competition with the use of other people's surnames, pseudonyms of famous persons, names of state bodies, institutions, organizations or names of goods that are protected by copyright. Domain names have a complex legal nature, i.e. similarity with the means of individualization of intellectual property objects (trademark, commercial (brand) name or geographical origin of goods) can then lead to legal conflicts, which are associated with exclusive rights on other similar objects of intellectual property law and therefore increase the attention of scientists, which then causes relevance for the study of cybersquatting and, accordingly, the search for different approaches in the judicial practice of resolving disputes related to domain names.

So, based on the fact that in the absence of a unified approach and diversity of opinion, other scientists are prompted to study the role of domain names on the Internet, which are associated with the violation of exclusive rights to other intellectual property objects through the prism of "cybersquatting".

Keywords: cybersquatting, domain name, domain name dispute resolution, trademark, typesquatting, industry cybersquatting, reverse takeover, domaining, ICANN, UDRP.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами