Спадщина ЮНЕСКО: сутність, структурні компоненти, туристичні можливості

  • uk-UA

  • en-GB

Спадщина ЮНЕСКО: сутність, структурні компоненти, туристичні можливості

Л. Ф. Мелько; Г. Ш. Уварова; В. С. Антоненко

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні структурних компонентів спадщини ЮНЕСКО, розкритті їх туристичних можливостей, удосконаленні понятійно-термінологічного апарату. Методика дослідження базується на застосуванні наукових методів системно-структурного аналізу, порівняння, класифікації, статистичної обробки інформації, наукового узагальнення. Опрацьована значна кількість міжнародних документів, електронних ресурсів, що дозволило розширити уявлення про загальноприйняті стандарти об’єкту дослідження щодо використання у туризмі. Результати. Узагальнено понятійно-термінологічний апарат спадщини ЮНЕСКО. Запропоновано та обґрунтовано структурну схему компонентів спадщини ЮНЕСКО, яка складається із двох блоків: компонентів спадщини та законодавчо-правового. Виділено та проаналізовано основні структурні компоненти спадщини ЮНЕСКО, якими є: Всесвітня культурна і природна спадщина, документальна, підводна культурна, нематеріальна культурна спадщина, які регулюються відповідними міжнародними нормативними документами. Розкрито туристичні можливості основних структурних компонентів спадщини ЮНЕСКО. Проаналізовано «Мережі ЮНЕСКО» щодо законодавчої бази і можливості використання у туризмі. Зроблено висновок щодо необхідності термінового перегляду міжнародних інституцій для захисту спадщини у період військової агресії. Наукова новизна. Узагальнено структурні компоненти, удосконалено понятійно-термінологічний апарат спадщини ЮНЕСКО. Запропоновано визначення поняття «Спадщина ЮНЕСКО як туристичний ресурс». Практична значимість. Матеріали дослідження можуть бути використані у туристичній діяльності у процесі розробки туристичного продукту, програми турів, а також в освітній діяльності при підготовці туризмознавців, менеджерів з туризму, культурологів та ін.

Ключевые слова: спадщина ЮНЕСКО, спадщина ЮНЕСКО як туристичний ресурс, Всесвітня культурна та природна спадщина, нематеріальна культурна спадщина, підводна культурна спадщина, документальна спадщина, туризм, туристичний ресурс.

THE UNESCO HERITAGE: ESSENCE, STRUCTURAL COMPONENTS, TOURISM OPPORTUNITIES

Maria Yasharova, Maria Matyushenko

their tourism opportunities and improve the conceptual and terminological apparatus. The research methodology is based on using scientific methods of system-structural analysis, comparison, classification, statistical processing of information, scientific generalization. A significant number of international documents and electronic resources was processed, which allowed to expand the idea of UNESCO heritage as a tourism resource. Results. The conceptual and terminological apparatus of the UNESCO heritage was generalized. The structural scheme of the UNESCO heritage components, that consists of two blocks, namely, heritage components and legislative, was proposed and provided arguments for. The main structural components of the UNESCO heritage were identified and analyzed. The abovementioned components are as follows: the world cultural and natural heritage, documentary, underwater and intangible cultural heritage, which are regulated by relevant international regulations. The tourism opportunities of the main structural components of the UNESCO heritage were revealed. The "UNESCO network" with regards to the legal framework and the possibility of its use in tourism was analyzed. It was concluded aggression. Scientific novelty. The structural components were generalized, the conceptual and terminological apparatus of the UNESCO heritage was improved. The definition of a "UNESCO heritage as a tourist resource" concept was offered. Practical significance. Research materials can be used in tourism in the process of developing a tourism product, a tour program, as well as in educational activities when training tourism experts, tourism managers, culturologists and others.

Keywords: UNESCO heritage, UNESCO heritage as a tourism resource, world cultural and natural heritage, intangible cultural heritage, underwater cultural heritage, documentary heritage, tourism, tourism resource.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами