Особливості дослідження взаємодії та ділового спілкування в колективі фінансової служби організації

  • uk-UA

  • en-GB

Особливості дослідження взаємодії та ділового спілкування в колективі фінансової служби організації

Сингаївська Ірина, Архипчук Ірина

Вступ. Взаємодія та ділове спілкування у трудовому колективі відіграють важливу роль у професійному зростанні кожного працівника організації, а також у повноцінному функціонуванні всієї організації. Оскільки фінансова служба взаємодіє практично з усіма підрозділами організації, – спілкування всередині колективу цієї служби, а також спілкування та взаємодія працівників фінансової служби з іншими підрозділами суттєво впливають на ефективність організації в цілому

Мета. Розкриття особливостей взаємодії та ділового спілкування фінансової служби організації; аналіз методик, які можна застосувати для проведення емпіричного дослідження якості такої взаємодії та ділового спілкування.

Методи: теоретичний аналіз проблеми, вивчення та аналіз методик емпіричного дослідження.

Результати. У статті обґрунтована проблематика дослідження особливостей взаємодії та ділового спілкування в колективі фінансової служби організації. Наведено оглядовий аналіз трактування понять «взаємодія» та «ділове спілкування». Описані особливості взаємодії та ділового спілкування в колективі фінансової служби організації взагалі. Визначена специфіка роботи фінансової служби, компетенції її працівників. Окремо виділено психологічні аспекти поведінки працівників сфери фінансових послуг та відмінності цієї категорії працівників від осіб, задіяних в інших секторах економіки. Розглянуто особливості ділових норм та правил, які задаються діловим етикетом та діловою етикою для працівників фінансової сфери. Підібрано та проаналізовано комплекс методик для дослідження взаємодії та ділового спілкування в колективі.

Висновки. Співробітники фінансового відділу повинні володіти гарними комунікативними навичками, оскільки атмосфера доброзичливості, уважності до потреб колег і завдань керівництва сприяють ефективній роботі не лише фінансового відділу, а й організації в цілому. Практичне застосування запропонованого комплексу методик дозволить всебічно оцінити особливості комунікативних характеристик спілкування співробітників фінансової служби, виявити залежність взаємин від стилю керівництва, продіагностувати соціально-психологічний клімат трудового колективу, проаналізувати властивості особистості, що обумовлюють перешкоди для взаємодії та спілкування у колективі.

Ключевые слова: взаємодія, ділове спілкування, фінансова служба, компетенції, психологічний клімат, діловий етикет, ділова етика.

Financial department staff's interaction and business communication

Synhaivska Iryna, Arkhypchuk Iryna

Introduction. Staff's interaction and business communication play an important role both in the professional growth of each employee and in the work of the entire organization. Since the financial department interacts with almost all departments of the organization, the financial department staff's communication within the department and with other departments affects the work of the organization as a whole

Aim. To explore the features of the financial department staff's interaction and business communication as well as to select the instruments to conduct an empirical study of the financial department staff's interaction and business communication.

Methods: theoretical analysis of the problem, analysis of empirical research methods and instruments.

Results. The article substantiates the study of the financial department staff's interaction and business communication. The authors analyze the concepts of interaction and business communication, discuss the features of the financial department staff's interaction and business communication, the work of the financial department, the financial department staff's competencies and behavior, the financial department staff's business etiquette and ethics as well as analyze the methods and instruments for studying staff's interaction and business communication.

Conclusions. Financial department staff should have good communication skills, because the atmosphere of friendliness, staff's care for the co-workers' needs and readiness to carry out work tasks improve work performance of not only the financial department, but also the organization as a whole. The proposed set of instruments will make it possible to determine the features of the financial department staff's communication, to find out the relationship between staff's interaction and the organization's management style, to diagnose the social and psychological climate in the department, as well as to analyze the personality traits that worsen staff's interaction and communication.

Keywords: interaction, business communication, financial department, competencies, psychological climate, business etiquette, business ethics.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами