Технологія вибору ефективної методології управління ІТ-проектом

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій
  • Сторінок: 7
  • УДК: УДК 005.8
  • ISBD: Данченко О.Б. Технологія вибору ефективної методології управління ІТ-проектом / О. Б. Данченко, О. В. Борисов, В. С. Харута // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2022. - № 2(6). - С. 7-13.
  • uk-UA

  • en-GB

Технологія вибору ефективної методології управління ІТ-проектом

О. Б. Данченко, О. В. Борисов, В. С. Харута

Показана залежність вибору оптимальної методології управління ІТ-проєктом до його успішного завершення. Вибір методології управління є одним з перших рішень, яке приймає проєктний менеджер. Кожна з існуючих методологій управління має свої плюси та мінуси для різних типів проєктів. Деякі з них розраховані на швидкість розробки програмного продукту, інші – на всебічне дотримання вимог, треті – на креативність і постійний процес вдосконалення. Вибір оптимальної методології вимагає чіткого розуміння, позитивного або негативного впливу на конкретний проєкт. Універсальної методології не існує, тому її вибір виконується індивідуально під кожен проєкт, орієнтуючись на його цілі, масштаб, складність, терміни виконання, професіональність і дисциплінованість команди. Це необхідно, оскільки одні методології дозволяють прискорити розробку, тоді як інші – зробити її більш ґрунтовною, виключити ризик виникнення істотних проблем, помилок або браку продукту. Тобто кожна методологія управління орієнтована на різні аспекти та особливості проєктів, тому можлива комбінація відразу кількох методологій. Головним завданням статті було з'ясувати, якою мірою конкретний підхід відповідає цілям та особливостям ІТ-проєкту. Процес аналізу, оцінки, та вибору відповідної методології ґрунтується на стандарті Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) – моделі зрілості організаційного управління проєктами. З урахуванням цього проведено аналіз сутності та принципів методологій управління ІТ-проєктами та створення програмного продукту. Розглянуто найпопулярніші з існуючих підходів, визначено їх зміст, історію формування, переваги та недоліки, а також сфери застосування, щодо різних типів ІТ-проєктів. Здійснено порівняння даних підходів за визначеними критеріями. Сформовано бачення щодо формування інтегральної оцінки обрання оптимальної до конкретного ІТ-проєкту методології. Для автоматизації прийняття проєктних рішень на основі запропонованої інтегральної оцінки вибору оптимальної методології було запропоновано технологію вибору за сформованими проєктними показниками.

Ключевые слова: ІТ-проєкти; методологія управління ІТ-проєктом; вибір методології; технологія вибору.

Technology of choosing an effective methodology of IT project management

O. Borysov, О. Danchenko, V. Kharuta

The dependence of the choice of the optimal IT project management methodology on its successful completion is shown. Choosing a management methodology is one of the first decisions a project manager makes. Each of the existing management methodologies for different types of projects has its own pros and cons. Some are designed for speed of software development, others for full compliance, and still others for creativity and continuous improvement. Choosing the best methodology requires a clear understanding of the positive or negative impact on a particular project. There is no universal methodology, so its choice is made individually for each project, focusing on its goals, scale, complexity, deadlines, professionalism and discipline of the team. This is necessary because some methodologies allow you to speed up development, while others make it more thorough, eliminate the risk of significant problems, errors or product flaws. That is, each management methodology is focused on different aspects and features of projects, therefore, a combination of several methodologies at once is possible. The main objective of the article was to find out to what extent a specific approach meets the goals and characteristics of an IT project. The process of analyzing, evaluating and selecting the appropriate methodology was based on the Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), an Organizational Project Management Maturity Model. With this in mind, the analysis of the essence and principles of IT project management methodologies and software product creation has been carried out. The most popular of the existing approaches are considered, their content, history of formation, advantages and disadvantages, as well as areas of application for different types of IT projects are determined. Comparison of these approaches was performed according to the selected criteria. A vision of the formation of an integral assessment of the choice of the optimal methodology for a specific IT project has been formed. To automate the adoption of design decisions on the basis of the proposed integral assessment, a technology was proposed for choosing the optimal methodology for the selected design indicators.

Keywords: IT projects; IT project management methodology; choice of methodology; technology of choice.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами