Гастрономічний потенціал нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО та туризм

  • uk-UA

  • en-GB

Гастрономічний потенціал нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО та туризм

Л. Ф. Мелько, Т. С. Литвинова

Мета дослідження полягає в аналізі гастрономічного потенціалу нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО (НКС), обґрунтуванні можливостей його використання у туризмі, у т.ч. відповідно до туристичних макрорегіонів ЮНВТО, удосконаленні понятійно-термінологічного апарату.

Методика дослідження ґрунтується на застосуванні наукових методів, таких як аналіз, синтез, порівняння, класифікації, узагальнення та ін. Статистичний метод обробки інформації використовувався при дослідженні кількісних показників щодо гастрономічної складової нематеріальної культурної спадщини, картографічний метод – при геопросторовому аналізі за темою дослідження відповідно до туристичних макрорегіонів ЮНВТО, графічний метод сприяв відображенню статистичних матеріалів у діаграмах тощо.

Результати. Проаналізовано гастрономічний потенціал нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Виділено елементи гастрономічної спадщини відповідно до Списків НКС, проаналізовано кількісні показники. Виділено тематичні напрямки елементів НКС, що відображають гастрономічну спадщину, розкрито туристичні можливості. Проаналізовано гастрономічний потенціал НКС ЮНЕСКО щодо туристичних макрорегіонів ЮНВТО та обгрунтовано туристичні можливості. Уточнено поняття «гастрономічна спадщина». Підкреслено необхідність додаткового захисту НКС, у т.ч. гастрономічної спадщини, під час воєнної агресії на рівні міжнародних інституцій.

Наукова новизна. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат спадщини ЮНЕСКО, визначення поняття «гастрономічна спадщина». Проаналізовано гастрономічний потенціал НКС відповідно до туристичних макрорегіонів ЮНВТО.

Практична значимість. Матеріали дослідження можуть бути враховані при формуванні списків нематеріальної культурної спадщини, можуть використовуватись при розробці туристичного продукту, створенні турів із гастрономічною та кулінарною метою або складовою, а також при підготовці фахівців з туризму.

Ключевые слова: нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО, гастрономічний потенціал нематеріальної культурної спадщини, гастрономічна спадщина, туризм, туристичні ресурси, туристичні макрорегіони ЮНВТО.

Gastronomic potential of the intangible cultural heritage of UNESCO and tourism

Melko Liudmyla, Lytvynova Tetiana

The aim of the research is to analyze the gastronomic potential of the intangible cultural heritage of UNESCO (ICH), to substantiate the possibilities of its use in tourism, including the accordance with UNWTO tourism macroregions, to improve the conceptual and terminological apparatus.

The research methodology is based on the application of scientific methods, such as analysis, synthesis, comparison, classification, generalization, etc. The statistical method of information processing was used in the study of quantitative indicators regarding the gastronomic component of intangible cultural heritage, the cartographic method was used in the geospatial analysis according to the research topic based on the tourist macro-regions of the UNWTO, the graphic method contributed to the reflection of statistical materials in diagrams, etc.

Results. The gastronomic potential of UNESCO's intangible cultural heritage is analyzed. The elements of the gastronomic heritage were identified in accordance with the Lists of the ICH, quantitative indicators were analyzed. The were highlighted, and tourist opportunities were revealed. The gastronomic potential of the UNESCO ICH in relation to the UNWTO tourist macro-regions was analyzed and the tourist opportunities were substantiated. The concept of "gastronomic heritage" was clarified. The need for additional protection of the ICH, including gastronomic heritage, during military aggression at the level of international institutions was underlined.

Scientific novelty. The conceptual and terminological apparatus of UNESCO heritage, the concept of "gastronomic heritage", were improved. The gastronomic potential of the ICH was analyzed in accordance with the UNWTO tourism macro-regions.

Practical significance. Research materials can be taken into account when forming the lists of intangible cultural heritage, can be used in the development of a tourist product, creation of tours with a gastronomic and culinary purpose or component, as well as in the training of tourism specialists.

Keywords: intangible cultural heritage of UNESCO, gastronomic potential of intangible cultural heritage, gastronomic heritage, tourism, tourist resources, UNWTO tourist macro-regions.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами