Управління знаннями як компонент якості професійно орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Управління знаннями в системі економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: ЗНАННЯ
 • Сторінок: 22
 • ISBN: ISSN 1682-2366
 • УДК: УДК 35; 37.014.5; 37.062.3; 378.14
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Управління знаннями як компонент якості професійно-орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища

Проблема: неузгодженість взаємодії суб’єктів освітнього процесу в межах локального соціально-економічного середовища спричиняє: невідповідність формальних результатів навчання та актуальних компетентнісних потреб для цілей неперервної освіти.

Мета: висвітлити модель управління знаннями в організації неперервного навчання для локального середовища.

Результати: обґрунтована економіко-педагогічна модель координації освітніх ресурсів у локальному кластері.

Наукова новизна: розкрито механізми використання систем управління знаннями у моделюванні інтегрованих освітніх ресурсів локального середовища.

Практична значимість: інструментарій координації освітніх ресурсів у локальному кластері для реалізації різних форм неперервної освіти та професійно-орієнтованої підготовки молоді.

Ключові слова: моніторинг якості навчання, неперервна освіта, освітній кластер, навчально-професійний co-working центр, муніципальний координаційний центр освітніх ресурсів.

Управление знаниями как компонент качества профессионального обучения в системе социально-экономической безопасности локальной среды

Проблема: несогласованность взаимодействия субъектов образовательного процесса в рамках локальной социально-экономической среды вызывает: несоответствие формальных результатов обучения и актуальных компетентносных потребностей для целей непрерывного образования.

Цель: описать модель использования механизмов управления знаниями в организации непрерывного обучения для локальной среды.

Результаты: изложена экономико-педагогическая модель координации образовательных ресурсов в локальном кластере.

Научная новизна: рассмотрены механизмы использования систем управления знаниями в моделировании интегрированных образовательных ресурсов локальной среды.

Практическая значимость: инструментарий координации образовательных ресурсов в локальном кластере для реализации разных форм непрерывного образования и профессионально-ориентированной подготовки молодежи и специалистов для территориальных рынков труда.

Ключевые слова: мониторинг качества обучения, непрерывное образование, образовательный кластер, учебно-профессиональный co-working центр, координационный муниципальный центр образовательных ресурсов.

Knowledge management as a component quality of vocational training in the social and economic security of the local environment

Problem: inconsistency interaction of subjects of educational process within the local socio-economic environment bring about the discrepancy between the formal learning outcomes and actual needs for continuing education.

Goal: describe model the use of mechanisms of knowledge management in the organization of continuous training to the local environment.

Findings: set out the economic and pedagogical model of coordination of educational resources in the local cluster. Scientific novelty: set out the mechanisms of the use of knowledge management systems in the simulation of integrated educational resources of the local environment.

Practical meaningfulness: instruments for coordination of educational resources in a local cluster to implement various forms of continuing education and professional-oriented training for young people and professionals to regional labor markets.

Key words: monitoring the quality of teaching, continuing education, educational cluster, educational and professional co-working center, coordinating the Municipal Center for Educational Resources.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами