Узгодження функцій суб'єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ: Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво: Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
 • Сторінок: 10
 • ISBN: ISSN 2076-5843
 • УДК: УДК 65.012.8
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Узгодження функцій суб'єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства

Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємства залежить від ефективного використання потенціалу внутрішніх і зовнішніх суб'єктів системи економічної безпеки. Однак слід зазначити, що до теперішнього часу невирішена проблема ефективного використання в системі економічної безпеки всіх власних ресурсів суб'єктів господарської діяльності, у тому числі інтелектуального, техніко-технологічного та іншого потенціалу їх структурних підрозділів. Не розроблено ефективні механізми взаємодії та узгодження інтересів різних суб'єктів системи економічної безпеки. Це пов'язано з тим, що в існуючих системах економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності не визначені функції структурних підрозділів, а також керівників і фахівців у системі економічної безпеки. І як наслідок не розроблені механізми узгодження цих функцій, що об'єктивно призводить до зниження ефективності діяльності з комплексного забезпечення економічної безпеки.

Ключові слова: підприємство, система економічної безпеки, суб`єкти системи економічної безпеки, функції, глобалізація економіки, загроза, матриця, економічна безпека.

Согласование функций субъектов системы обеспечения экономической безопасности предприятия

Обеспечение экономической безопасности предприятия зависит от эффективного использования потенциала внутренних и внешних субъектов системы экономической безопасности. Однако следует отметить, что до настоящего времени не решена проблема эффективного использования в системе экономической безопасности всех своих ресурсов субъектов хозяйственной деятельности, в том числе интеллектуального, технико-технологического и другого потенциала их структурных подразделений. Не разработаны эффективные механизмы взаимодействия и согласования интересов различных субъектов системы экономической безопасности. Это связано с тем, что в существующих системах экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности не определены функции структурных подразделений, а также руководителей и специалистов в системе экономической безопасности. И как следствие не разработаны механизмы согласования этих функций, что объективно приводит к снижению эффективности деятельности по комплексному обеспечению экономической безопасности.

Ключевые слова: предприятие, система экономической безопасности, субъекты системы экономической безопасности, функции, глобализация экономики, угроза, матрица, экономическая безопасность.

Matchingof functions for subjects of system of economic security provision.

Integrated provision of economic security system depends on effective use of the potential of internal and external subjects of economic security system. However, till nowadays it is unresolved problem of effective use of own resources of economic entities, including intellectual, technical, technological and other potential of their business units in the economic security system. It isn`t developed effective mechanisms for cooperation and coordination of interests of various subjects of economic security system. This is due to the fact that in the existing economic security systems of business entities it is not defined functions of structural subdivisions, as well as managers and professionals in the system of economic security. As a result, coordination mechanisms of these functions are not developed and objectively it reduces the efficiency of the integrated provision of economic security.

Keywords: enterprise, economic security system, subjects of the economic security system, functions, globalization of the economy, threat, matrix, economic security.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами