Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • № комплекту: №35 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 19
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Румик І. І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - № 35. - С. 22-32
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України

Методологія дослідження. Використано комплексний підхід для дослідження наукових підходів до визначення продовольчої безпеки на різних етапах розвитку суспільства. Велика увага приділена сучасному трактуванню вченими поняття «продовольча безпека». Діалектичними та абстрактно-логічними методами оцінено різні підходи до визначення поняття продовольчої безпеки.

Результати. Виявлено особливості у трактуванні різними вченими поняття «продовольча безпека». Досліджено соціально-економічні фактори забезпечення продовольчої безпеки, які визначають рівень і якість життя населення та які доцільно враховувати при визначенні рівня продовольчої безпеки. Розкрито роль та значення категорії «продовольча безпека» у системі економічної та національної безпеки. Запропоновано напрями вдосконалення існуючих наукових положень щодо визначення продовольчої безпеки на основі відтворювально-ресурсного підходу.

Новизна. Досліджено та розкрито суперечності і відмінності сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових підходів до трактування поняття продовольчої безпеки. На основі цього розроблений власний підхід до визначення поняття продовольчої безпеки на основі відтворювально-ресурсного підходу та факторів, що її забезпечують, що дає можливість точніше визначати місце продовольчої безпеки у системі національної безпеки та здійснювати відповідну державну політику.

Практична значущість. На підставі запропонованого відтворювально-ресурсного підходу до визначення продовольчої безпеки розроблено практичні рекомендації, які є науковою базою для уточнення її ролі у системі національної безпеки. Використання пропозицій державними органами та науковими установами дозволить своєчасно виявляти кризові ситуації в агропромисловому комплексі, підвищити ефективність та конкурентоздатність власного виробництва, рівень продовольчої та економічної безпеки країни.

Понятийные аспекты продовольственной безопасности как составляющей национальной безопасности Украины

Методология исследования. Использован комплексный подход для исследования научных подходов к определению продовольственной безопасности на разных этапах развития общества. Большое внимание уделено современной трактовке учеными понятия «продовольственная безопасность». Диалектическими и абстрактно логическими методами оценены разные подходы к определению понятия продовольственной безопасности.

Результаты. Обнаружены особенности в трактовке разными учеными понятия «продовольственная безопасность». Исследовано социально-экономические факторы обеспечения продовольственной безопасности, которые определяют уровень и качество жизни населения и которые целесообразно учитывать при определении уровня продовольственной безопасности. Раскрыта роль и значение категории «продовольственная безопасность» в системе экономической и национальной безопасности. Предложены направления совершенствования существующих научных положений относительно определения продовольственной безопасности на основе воспроизводительно-ресурсного подхода.

Новизна. Исследованы и раскрыты противоречия и отличия современных отечественных и зарубежных научных подходов к трактовке понятия продовольственной безопасности. На основе этого разработан собственный подход к определению понятия продовольственной безопасности на основе воспроизводительно-ресурсного подхода и факторов, что ее обеспечивают, что дает возможность точнее определять место продовольственной безопасности в системе национальной и осуществлять соответствующую государственную политику.

Практическая значимость. На основании предложенного воспроизводительно-ресурсного подхода к определению продовольственной безопасности разработаны практические рекомендации, которые являются научной базой для уточнения ее роли в системе национальной безопасности. Использование предложений государственными органами и научными учреждениями позволит своевременно обнаруживать кризисные ситуации в агропромышленном комплексе, повысить эффективность и конкурентоспособность собственного производства, уровень продовольственной и экономической безопасности страны.

Concept aspects of food security as constituent of national security of Ukraine

Research Methodology: Complex approach is used for research of the scientific going near determination of food security on the different stages of development of society. Large attention is spared modern interpretation of concept «Food security». Dialectical and abstractly logical methods are appraising the different going near determination of concept of food security.

Results: Found out features in interpretation of concept «Food security» different scientists. Socio-economic factors are investigational providing of food security, which determine a level and quality of life of population and which it is expedient to take into account at determination of food strength security. A role and value of category is exposed «food security » in the system of economic and national security. Directions of perfection of existent scientific positions are offered in relation to determination of food security on the basis of reproductive-resource approach.

Novelty: Investigational and exposed contradictions and differences of the modern domestic and foreign scientific going near interpretation of concept of food security. On the basis of it the own going is developed near determination of concept of food security on the basis of reproductive-resource approach and factors, that it is provided, that enables more precisely to determine the location of food security in the system national security and to carry out the proper state policy.

The practical significance: On the basis of the offered reproductive-resource going near determination of food safety practical recommendations which are a scientific base for clarification of its role in the system of national safety are developed. The use of suggestions state organs and scientific establishments will allow in good time to find out crisis situations in an agroindustrial complex, to promote efficiency and competitiveness of own production, food and economic strength of country security.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами