Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Інноваційний менеджмент
 • Спеціальність: Економіка підприємства
 • № комплекту: №34 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 6
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33(082)
 • ISBD: Алькема В.Г. Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств // В.Г. Алькема, М.М. Третяк / Вчені записки Університету «КРОК». – ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», Вип. 1 (1997). – Вип.34. – К., 2013. – С.223-231
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств

Методологія дослідження. За допомогою комплексного підходу досліджено місце України в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Економіко-статистичними методами оцінено фактичний стан інноваційної активності промислових підприємств України та окремих її адміністративних територій на прикладі Дніпропетровської області.

Результати. Встановлено, що інноваційний розвиток промислових підприємств України має дегресивний характер. Проаналізовано сучасний стан інноваційної активності промислових підприємств Дніпропетровської області як складової інноваційного сектору країни. Оцінено інвестиційну політику держави щодо фінансового забезпечення інноваційної діяльності регіонів України. Запропоновано методи оптимізації інноваційної діяльності.

Новизна. Розкрито об'єктивні фактори формування інноваційної активності в Україні. Здійснено детальний аналіз та оцінювання сучасного стану інноваційної діяльності промислових підприємств Дніпропетровщини. Встановлено залежність ефективності впроваджених інновацій від рівня фінансування нововведень. Індекс конкурентоспроможності регіонів України свідчить, що Харківська, Дніпропетровська та Донецька області є лідерами інноваційної активності.

Практична значущість. На підставі удосконаленої методики дослідження інноваційної активності як складової економічного розвитку держави розроблено рекомендації щодо оптимізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні.

Анализ инновационного развития промышленных предприятий

Методология исследования. С помощью комплексного подхода исследовано место Украины в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Экономико-статистическими методами оценено фактическое состояние инновационной активности промышленных предприятий Украины и отдельных ее административных территорий на примере Днепропетровской области.

Результаты. Установлено, что инновационное развитие промышленных предприятий Украины имеет дигрессивный характер. Проанализировано современное состояние инновационной активности промышленных предприятий Днепропетровской области как составляющей инновационного сектора страны. Оценена инвестиционная политика государства, связанная с финансовым обеспечением инновационной деятельности регионов Украины. Предложены методы оптимизации инновационной деятельности.

Новизна. Раскрыты объективные факторы формирования инновационной активности в Украине. Осуществлен детальный анализ и оценка современного состояния инновационной деятельности промышленных предприятий Днепропетровщины. Установлена зависимость эффективности внедренных инноваций от уровня финансирования нововведений. Индекс конкурентоспособности регионов Украины свидетельствует, что Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области являются лидерами инновационной активности.

Практическая значимость. На основании усовершенствованной методики исследования инновационной активности как составляющей экономического развития государства разработаны рекомендации по оптимизации инновационно-инвестиционных процессов в Украине.

Analysis of innovative development of industrial enterprises

Research Methodology. Using an integrated approach Ukraine's place in global competitiveness rankings was investigated. By economic and statistical methods the actual state of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine and its particular administrative areas on the example of Dnepropetrovsk region was evaluated.

Results. It was determined that the innovative development of the industrial enterprises of Ukraine has digressive character. The current state of innovative activity of the industrial enterprises of Dnipropetrovsk region as part of the state innovative sector was analyzed. The state investment policy on financial support of innovative activity of regions of Ukraine was evaluated. Methods of innovative activity optimization were proposed.

Novelty. The objective factors of innovative activity in Ukraine formation were revealed. The detailed analysis and evaluation of the current state of innovative activity of industrial enterprises of Dnipropetrovsk region was conducted. The dependence of the effectiveness of implemented innovations on the level of innovation funding was identified. Regions of Ukraine Competitiveness Index shows that Kharkiv, Dnipropetrovsk and Donetsk regions are leaders of innovative activity.

The practical significance. On the basis of the improved technique of the investigation of innovative activity as a component of state economic development, the recommendations on optimization of innovative and investment processes in Ukraine were developed.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами