Новий економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №40 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 7
 • ISBN: ISSN 230-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 339.13.053.1:330.567
 • ISBD: Ковтонюк К.В. Новий економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку / К.В.Ковтонюк // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 40. – К., 2015. – С. 92-97.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Новий економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку

У статті розглянуто стан економічного розвитку країн у світовому господарстві. З’ясовано сучасні перспективи і проблеми підвищення рівня економічного розвитку країн в умовах трансформації нового економічного порядку. Обґрунтована необхідність вибору оптимального балансу між матеріальними та нематеріальними ресурсами для менш розвинутих країн.

Ключові слова: новий економічний порядок, матеріальні та нематеріальні ресурси, дисбаланс, борг.

Новый экономический порядок: современное состояние и перспективы его развития

В статье рассмотрено состояние экономического развития стран в мировом хозяйстве. Выяснено современные перспективы и проблемы повышения уровня экономического развития стран в условиях трансформации нового экономического порядка. Обоснована необходимость выбора оптимального баланса между материальными и нематериальными ресурсами для менее развитых стран.

Ключевые слова: новый экономический порядок, национальное богатство, материальные и нематериальные ресурсы, дисбаланс, долг.

The new economic order: contemporary state and perspectives of development

The state of economic development of countries in the world economy is considered in the article. Modern prospects and problems of increasing levels of economic development in terms of transformation of the new economic order are found out. The necessity of choosing the optimal balance between material and non-material resources to less developed countries is grounded.

Key words: new economic order, national wealth, tangible and intangible resources, imbalance, debt.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами