Financial European integration policy of Ukraine

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: K: Kiev National Economic University named after Vadym Hetman
 • Сторінок: 24
 • ISBN: ISSN 1811-9832
 • УДК: УДК 339.92(477:4)
 • ISBD: Kovtoniuk K. Financial European integration policy of Ukraine / Kovtoniuk K. // International Economic Policy. – 2013. - № 2 (19). – P. 119-139.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Різнорівневий механізм інтеграції України в європейський фінансовий простір

У статті розглядаються теоретичні засади закономірної природи становлення глобального фінансового простору і формування його регіональних підсистем, яка обумовлена, насамперед, дією об’єктивних економічних законів. Доводиться, що системна взаємодія цих законів є основою формування глобального фінансового простору, який базується на всеохоплюючому процесі інтернаціоналізації господарського життя у формі процесів інтеграції та глобалізації. Посилення прояву цих законів дає можливість визначити інтеграцію як провідну закономірність глобального фінансового простору. Багаторівнева система організації регіонального фінансового простору, сприяє подальшій його уніфікації та спрощенню механізму включення нових суб’єктів. Встановлено, що Європейський Союз – один із найуспішніших інтеграційних об’єднань. Аргументовано необхідність включення України в європейський фінансовий простір. Проведено порівняльний аналіз статистичних даних фінансово-економічних показників конвергенції щодо наявності передумов розширення інтеграційного ядра (єврозони), а також визначення найбільш ефективного механізму інтеграції.

Ключові слова: фінансовий простір, економічний закон, закономірність, інтернаціоналізація, інтеграція, глобалізація, рівні фінансового простору, інтеграційне об’єднання, конвергенція, економічний інтерес.

Разноуровневый механизм интеграции Украины в европейское финансовое пространство

В статье рассматриваются теоретические основы закономерной природы становления глобального финансового пространства и формирование его региональных подсистем, которая обусловлена, прежде всего, действием объективных экономических законов. Доказывается, что системное взаимодействие этих законов является основой формирования глобального финансового пространства, основанного на всеобъемлющем процессе интернационализации хозяйственной жизни в форме процессов интеграции и глобализации. Усиление проявления этих законов дает возможность определить интеграцию как ведущую закономерность глобального финансового пространства. Многоуровневая система организации регионального финансового пространства, способствует дальнейшей его унификации и упрощению механизма включения новых субъектов. Установлено, что Европейский Союз - один из самых успешных интеграционных объединений. Аргументированно необходимость включения Украины в европейский финансовый пространство. Проведен сравнительный анализ статистических данных финансово-экономических показателей конвергенции о наличии предпосылок расширения интеграционного ядра (еврозоны), а также определение наиболее эффективного механизма интеграции.

Ключевые слова: финансовое пространство, экономический закон, закономерность, интернационализация, интеграция, глобализация, уровне финансового пространства, интеграционное объединение, конвергенция, экономический интерес.

FINANCIAL EUROPEAN INTEGRATION POLICY OF UKRAINE

The article reviews the theoretical foundations of legitimate nature of formation of the global financial space and its regional subsystems, which primarily influenced by the objective economic laws. It was proven that systemic interaction of these laws creates the foundation for the global financial space based on a comprehensive process of internationalisation of economic life in the form of integration and globalisation. Increased influence of these laws helps define integration as a leading pattern of the global financial space. The multilevel system of the regional financial space contributes to its harmonisation and facilitation of accession of new players. It was ascertained that the European Union is one of the most successful integration associations. The necessity of Ukraine’s integration into the European financial sector was reasoned. The article contains the comparative analysis of statistics and financial and economic convergence indicators showing the prerequisites for expanding of the integration kernel (the Eurozone) as well as of the most effective integration mechanism.

KEYWORDS: Financial space, economic law, pattern, internationalisation, integration, globalisation, financial space levels, integration association, convergence, economic interest

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами