Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Організаційна психологія
 • Спеціальність: Психологія
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво: Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Сторінок: 13
 • УДК: УДК 159.923.2
 • ISBD: Сингаївська І.В Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу/І.В. Сингаївська // Психологічні перспективи. – 2015. – № 26. – С. 264-274. (м. Луцьк)
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Сингаївська І. В. Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу

У статті всебічно проаналізовано проблему оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу. Виокремлено різні підходи до оцінки викладацької праці: особистісний, акмеологічний, професіографічний, соціально-психологічний, інтегративний. Виділено об’єктивну оцінку (зовнішню, соціальну) та суб’єктивну (внутрішню, індивідуальну, особистісну). Розглянуто такі критерії оцінки професійної успішності: особистісні стратегії успішності; система компетенцій; психологічні та ціннісні особливості особистості викладача; професійні ролі, статуси, стилі; ефективність професійних та міжособистісних комунікацій; професійна «Я-концепція»; професійний розвиток і самоактуалізація з задіянням професійних ресурсів та потенціалу особистості. Вказано на необхідність врахування співвідношення експертної (зовнішньої) оцінки та самооцінки викладача.

Ключові слова: професійна успішність, оцінка професійної успішності, інтегративний підхід, рефлексивність, компетенції.

Сингаевская И. В. Проблема оценки профессиональной успешности преподавателя высшего учебного заведения

В статье всесторонне проанализирована проблема оценки профессиональной успешности преподавателя высшего учебного заведения. Отмечены различные подходы к оценке преподавательского труда: личностный, акмеологический, профессиографический, социально-психологический, интегративный. Выделено объективную оценку (внешнюю, социальную) и субъективную (внутреннюю, индивидуальную, личностную). Рассмотрены такие критерии оценки профессиональной успешности: личностные стратегии успешности; система компетенций; психологические и ценностные особенности личности преподавателя; профессиональные роли, статусы, стили; эффективность профессиональных и межличностных коммуникаций; профессиональная «Я-концепция»; профессиональное развитие и самоактуализация с задействованием профессиональных ресурсов и потенциала личности. Указано на необходимость учета соотношения экспертной (внешней) оценки и самооценки преподавателя.

Ключевые слова: профессиональная успешность, оценка профессиональной успешности, интегративный подход, рефлексивность, компетенции.

Syngaivska I. V. The issue of higher educational institution teacher professional successfulness assessment

The article under consideration offers a comprehensive analysis of the issue of higher educational institution teacher professional successfulness assessment. Thus it singles out different approaches to a teacher activity assessment such as personal approach, acmeological approach, job specification approach, social and psychological approach and integrative approach. The objective grade (external, social) and subjective grade (internal, individual, personal) have been outlined in course of research. The article considers such criteria of professional successfulness assessment: successfulness personal strategies; system of competences; teacher personality psychological and axiological peculiarities; professional roles, status, styles; the effectiveness of professional and interpersonal communications; professional self-conception; professional development and self-actualization involving professional resources and personal potential. The reviewed article stresses upon the necessity of expert (external) assessment and teacher’s self-assessment correlation consideration.

Keywords: professional successfulness, professional successfulness assessment, integrative approach, reflexivity, competences.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами