Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з Інтернет ресурсу YOUTUBE у практиці навчання іноземної мови для спеціального вжитку майбутніх фахівців із міжнародної економіки у вищій професійній школі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Спеціальність: Міжнародна економіка
 • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво: Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г.
 • Сторінок: 11
 • ББК: 74я43
 • УДК: УДК 371 (082)
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Досвід використання сучасних аудіовізуальних матеріалів з інтернет ресурсу youtube у практиці навчання іноземної мови для спеціального вжитку майбутніх фахівців із міжнародної економіки у вищій професійній школі

У статті розглянуто переваги використання аудіовізуальних матеріалів з Інтернет ресурсу Youtube під час вивчення іноземних мов для спеціального вжитку майбутніми фахівцями з міжнародної економіки. Представлено досвід оптимізації ефективності проведення практичних занять з іноземної мови шляхом уведення аудіовізуальних матеріалів з зазначеного ресурсу в практику іншомовної підготовки майбутніх фахівців цільового напряму підготовки у вищому навчальному закладі економічного профілю.

Ключові слова: аудіовізуальні матеріали, іноземна мова спеціального вжитку, майбутні фахівці з міжнародної економіки, вищий навчальних заклад економічного профілю.

Опыт использования современных аудиовизуальных материалов из интернет ресурса youtube в практике обучения иностранному языку для специального использования будущими специалистами по межнародной экономике в высшей профессиональной школе

В статье рассмотрено преимущества использования аудиовизуальных материалов из Интернет ресурса Youtube в процессе изучения иностранных языков для специального использования будущими специалистами по международной экономике. Представлено опыт оптимизации эффективности проведения практических занятий по иностранному языку путем введения аудиовизуальных материалов из указанного ресурса в практику иноязычной подготовки будущих специалистов целевого направления подготовки в высшем учебном заведении экономического профиля.

Ключевые слова: аудиовизуальные материалы, иностранный язык специального использования, будущие специалисты по международной экономике, высшее учебное заведение экономического профиля.

The Experience-to-Share of the Use of Audio and Video Materials from the Youtube Internet Resource in the Process of Teaching Foreign Languages for Specific Purposes by the Specialists to be in the field of International Economics at Higher Professional School

The article specifies the advantages of the use of audio and video materials from the Youtube Internet resource in the process of learning foreign languages for specific purposes by the specialists to be in the field of International Economics. There has been presented experience of foreign language classes optimisation through implementing the audio and video materials from the mentioned resource into the process of foreign language learning and training for the target specialists to be at the higher educational establishment for Economics.

Key words: audio and video materials, foreign languages for specific purposes, specialists to be in the field of International Economics, the higher educational establishment for Economics.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами