Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Спеціальність: Психологія
 • № комплекту: №20 «Правничий вісник Університету «КРОК», Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Дубчак О.Б. Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти / О.Б.Дубчак // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 20. – К. 2014. – 234-239 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти.

У статті розглядається організація курсової підготовки, зокрема навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти на засадах диференціації та індивідуалізації. Представлена комплексна програма з психології для вчителів в основі якої лежить безперервний психологічний супровід протягом атестаційного і міжатестаційного періода. У програмі поєднуються як традиційні так і альтернативні форми роботи, де враховано професійні потреби й індивідуальні запити слухачів.

Ключові слова: організаційно-методичні засади, диференціація, індивідуалізація, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, комплексна програма, психологічний супровід.

Проблема организации обучения психологи на основах дифференциации и индивидуализации в учреждениях последипломного педагогического образования.

В статье рассматривается организация курсовой подготовки, в частности обучение психологии в учреждениях последипломного педагогического образования на основе дифференциации и индивидуализации. Представлена комплексная программа по психологии для учителей, которая обеспечивает возможность безпрерывного психологического сопровождения в течение аттестационного и межаттестационного периодов. В программе сочетаются как традиционные так и альтернативные формы работы, где учтены профессиональные потребности и индивидуальные запросы слушателей.

Ключевые слова: организационно-методические основы, дифференциация, индивидуализация, последипломное образование, повышение квалификации, комплексная программа, психологическое сопровождение.

The problem of organization of teaching psychology at the basis of differentiation and individualization at postgraduate pedagogical education schools

The article deals with the organization of course preparation, in particular teaching psychology at postgraduate pedagogical education school on the basis of differentiation and individualization. A comprehensive program of psychology for teachers that is grounded on continuing psychological support duning the attestation and interattestation periods is presented. The program combines both traditional and alternative forms of work, which takes into account students professional and individual needs.

Key words: organizational and methodological principles, differentiation, individualization, postgraduate education, professional improvement, comprehensive program, psychological support.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами