Профілактика професійного вигорання в системі післядипломної освіти вчителів

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Спеціальність: Психологія
 • Видавництво: К: Інститут психології ім. Г.С. Костюка
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 978-966-2213-21-8
 • ББК: ББК 74.1 А 43
 • ISBD: Дубчак О.Б. Профілактика професійного вигорання в системі післядипломної освіти вчителів / О.Б.Дубчак // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С.Д.Максименка, М.В. Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 4. – Ч. 1. – 254-262 с.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Профілактика професійного вигорання в системі післядипломної освіти вчителів.

У статті розглядаються питання, пов’язані з синдромом професійного вигорання особистості вчителя. Розкриваються причини виникнення, симптоматика цього феномена у педагогічних працівників, а також профілактичні заходи щодо подолання професійного стресу та синдрому професійного вигорання особистості вчителя в системі післядипломної освіти.

Ключові слова: профілактика професійного вигорання; синдром емоційного вигорання; професійний стрес учителя; особистісний, рольовий, організаційний фактори, моделі управління стресом.

Профилактика профессионального выгорання в системе последипломного образования учителей.

В статье рассматриваются вопросы связанные с синдромом профессионального выгорания личности учителя. Раскрываются причины возникновения, симптоматика этого феномена, а так же профилактические меры по преодолению профессионального стресса и синдрома профессионального выгорания личности учителя в системе последипломного образования.

Ключевые слова: профилактика профессионального выгорания, синдром эмоционального выгорания; профессиональный стресс учителя; личностный, ролевой, организационный факторы, модели управления стрессом.

Preventing burnout in the system of postgraduate education teachers.

The article addresses issues related to professional burnout syndrome person of the teacher. Revealed the causes, symptoms of this phenomenon, as well as preventive measures to address occupational stress and burnout syndrome in the individual teacher's system of postgraduate education.

Key words: prevention of professional burnout, a syndrome of burnout, occupational stress teacher, personality, role, organizational factors, the model stress management.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами