Управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва

Андрєєва В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, Університету економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена дослідженню основних аспектів управління інноваційними процесами малого та середнього підприємництва. Запропоновано схема взаємозв’язків рівнів управління процесами інноваційного розвитку, а також заходи щодо розвитку малого інноваційного підприємництва.

Ключові слова: мале підприємництво, середнє підприємництво, інноваційний розвиток, управління інноваційними процесами, інноваційна стратегія підприємства.

Управление инновационными процессами малого и среднего предпринимательства

Андреева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий, конкурентной политики и инновационного развития Университета экономики и права «КРОК»

Статья посвящена исследованию основных аспектов управления инновационными процессами малого и среднего предпринимательства. Предложена схема взаимосвязей уровней управления процессами инновационного развития, а также мероприятия по развитию малого инновационного предпринимательства.

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предпринимательство, инновационное развитие, управление инновационными процессами, инновационная стратегия предприятия.

Management of innovation processes of small and medium business

Andryeyeva V.А.Ph.D., Assistant Professor of Economic and Management of Enterprise Department, «KROK» University

The article is intended to determine the main aspects of innovation processes of small and medium business. Management interconnections levels of innovative development scheme and measures for development of small innovation business are proposed.

Keywords: small business, medium business, innovative development of innovative processes, innovative business strategy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами