Управління грошовими потоками підприємства

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси підприємств
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №42 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 11
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Наумова О.О. Управління грошовими потоками підприємства / О.О. Наумова // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – № 42. – К., 2015. – С. 113-119
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Управління грошовими потоками підприємства

О.О. Наумова, к.е.н., доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет економіки та права «КРОК»

Методологія дослідження: З метою узагальнення та систематизації сучасних теоретико-методичних підходів до управління грошовими потоками підприємства застосовано методи порівняння, синтезу та аналізу, індукції та дедукції. Дослідження побудовано на аналізі наукових праць провідних іноземних вчених з питань аналізу управління грошовими потоками підприємства.

Результати: узагальнено теоретичні підходи до дослідження управління грошовими потоками підприємства, наведено систему показників ефективності управління грошовими потоками.

Новизна: Проведено аналіз особливостей здійснення етапів управління грошовими потоками підприємства.

Практична значущість: В роботі показано негативні наслідки дефіцитного та профіцитного станів грошових потоків підприємства, запропоновано заходи збалансування дефіцитного та профіцитного грошових потоків підприємства, обґрунтовано, що управління грошовими потоками підприємства безпосередньо впливає на розвиток та досягнення мети діяльності підприємства.

Управление денежными потоками предприятия

Е.А. Наумова, к.э.н., доцент кафедры маркетинга и поведенческой экономики, Университет экономики и права «КРОК»

Методология исследования: С целью обобщения и систематизации современных теоретико-методических подходов к управлению денежными потоками предприятия использованы методы сравнения, синтеза и анализа, индукции и дедукции. Исследование построено на анализе научных работ ведущих иностранных ученых в вопросах анализа управления денежными потоками предприятия.

Результаты: Обобщены теоретические подходы к исследованию управления денежными потоками предприятия, приведена система показателей эффективности управления денежными потоками.

Новизна: Проведен анализ особенностей осуществления этапов управления денежными потоками предприятия.

Практическая значимость: В работе показаны негативные последствия дефицитного и профицитного состояний денежных потоков предприятия, предложены мероприятия сбалансирования дефицитного и профицитного денежных потоков предприятия, обосновано, что управление денежными потоками непосредственно влияет на развитие и достижение цели деятельности предприятия.

The enterprise’s cash flow management

O.O. Naumova, Ph.D., Assistant Professor of Marketing and Economic Behavior Department, «KROK» University

Research Methodology: The method of comparison, analysis and synthesis, induction and deduction in devoted paper for the purpose of summarized and systematization of modern theoretical and methodological approaches to the

research of the enterprise’s cash flow management. The research is based on the study of scientific papers of leading foreign scientists about the enterprise’s cash flow management analysis.

Results: Theoretical approaches to the research of the enterprise’s cash flow management are summarized, the system of enterprise’s cash flow efficiency indicators are shown.

Novelty: The analysis of the peculiarities of the implementation stages of cash flow management is held.

The practical significance: The paper is shown the negative effects of deficit and surplus state of the enterprise’s cash flow, the actions in order to balance deficit and surplus state of the enterprise’s cash flow are suggested, the cash flow management directly impact on the development and achievement of the enterprise’s objectives is substantiated.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами