Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Експортно-орієнтований менеджмент
 • № комплекту: №36 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 65.012.123
 • ISBD: Оласюк Г.П. Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі / Г.П. Оласюк // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 1 (1997). – Вип. 36. – С. 151–158.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Оцінка рівня економічної безпеки фармацевтичних компаній України в національному конкурентному середовищі

Г.П. Оласюк,старший викладач кафедри міжнародної економіки, Університет економіки та права «КРОК»

Методологія дослідження. За допомогою факторного аналізу визначено основні чинники конкурентного середовища, що впливають на економічну безпеку підприємства. Методами експертних оцінок розроблено кількісні критерії рівня ЕБП. Кореляційно-регресійний аналіз дозволив оцінити ступінь взаємодії між показниками конкурентного середовища та рівнем економічної безпеки підприємства.

Результати. В результаті кількісного аналізу економічної безпеки фармацевтичних компаній України визначено вузькі місця у їх діяльності. Встановлено кількісний взаємозв’язок між виручкою, чистим прибутком та фінансовими показниками, що характеризують взаємодію зі споживачами, постачальниками, станом конкурентних відносин на ринку.

Наголошено на необхідності посилення якості співпраці зі споживачами та постачальниками продукції. Визначено, що саме параметри цих двох груп мають найбільший вплив на обсяг виручки та чистого прибутку.

Новизна. Розкрито основні елементи конкурентного середовища. Визначено граничні показники оцінки економічної безпеки підприємства. Здійснено розрахунки фактичного стану ЕБ фармацевтичних підприємств України.

Практична значущість. На підставі запропонованої методології оцінки рівня економічної безпеки підприємств при їх взаємодії з конкурентним середовищем були розроблені практичні рекомендації для фармацевтичних компаній України стосовно напрямків покращення рівня їх економічної безпеки.

Оценка уровня экономической безопасности фармацевтических компаний Украины в национальной конкурентной среде

А.П. Оласюк, старший преподаватель кафедры международной экономики, Университет экономики и права «КРОК»

Методология исследования: При помощи факторного анализа определены основные факторы конкурентной среды, влияющие на экономическую безопасность предприятия. Методами экспертных оценок разработаны количественные критерии уровня ЭБП. Корреляционно-регрессионный анализ позволил оценить степень взаимодействия между показателями конкурентной среды и уровнем экономической безопасности предприятия.

Результаты: В результате количественного анализа экономической безопасности фармацевтических компаний Украины определены узкие места в их деятельности. Установлена количественная взаимосвязь между выручкой, чистой прибылью и финансовыми показателями, характеризующими взаимодействие с потребителями, поставщиками, состоянием конкурентных отношений на рынке.

Отмечена необходимость усиления качества сотрудничества с потребителями и поставщиками продукции. Определено, что именно параметры этих двух групп имеют наибольшее влияние на объем выручки и чистой прибыли.

Новизна: Раскрыты основные элементы конкурентной среды. Определены предельные показатели оценки экономической безопасности предприятия. Осуществлены расчеты фактического состояния ЭБ фармацевтических предприятий Украины.

Практическая значимость: На основании предложенной методологии оценки уровня экономической безопасности предприятий при их взаимодействии с конкурентной средой были разработаны практические рекомендации для фармацевтических компаний Украины относительно направлений улучшения уровня их экономической безопасности.

Evaluation of the level of economic security of pharmaceutical companies of Ukraine in the process in the national competitive environment

A. Olasiuk, Senior Lecturer of International Economics Department, «KROK» University, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Research Methodology: With the help of factor analysis key factors of competitive environment that influence economic security have been identified. Methods of expert assessments have been used to develop quantitative criteria of the level of economic security of enterprise. Correlation and regression analysis allowed us to estimate the degree of interaction between the competitive environment performance and the level of economic security.

Results: As a result of quantitative analysis of economic security of pharmaceutical companies of Ukraine weak points in their activity identified. Quantitative relationship between revenue, net income and financial indicators revealing interaction with customers, suppliers and state of market competition defined.

It paper emphasized the need to strengthen the quality of cooperation with customers and product suppliers. Specifying what parameters of these two groups have the greatest impact on the amount of revenue and net income.

Novelty: The basic elements of competition have been revealed. Marginal indicators of evaluation of economic security have been defined. Estimation of the actual state of economic security of pharmaceutical enterprises in Ukraine has been performed.

The practical significance: On the basis of the proposed methodology of evaluation the level of economic security of companies in their interaction with the competitive environment practical recommendations regarding the direction of improving their level of economic security for pharmaceutical companies in Ukraine has been developed.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами