Інституційні засади управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України в умовах конкуренції

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Експортно-орієнтований менеджмент
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок: 15
 • ISBN: ISSN 2307-2105
 • УДК: УДК 332.13
 • ISBD: Оласюк Г.П. Інституційні засади управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України в умовах конкуренції [Електронний ресурс] / Г.П. Оласюк // Ефективна економіка. Електронний фаховий журнал Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – № 8.
 • uk-UA

 • en-GB

Інституційні засади управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України в умовах конкуренції

Г.П. Оласюк
Старший викладач кафедри міжнародної економіки
Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Анотація. В статті охарактеризовано інституційні засади забезпечення ЕБП фармацевтичних підприємств. На основі аналізу існуючої нормативно-правової бази визначено ключові напрямки підвищення рівня ЕБ суб’єктів фармацевтичного бізнесу України. Проведено оцінку діяльності Антимонопольного комітету України як інституту із забезпечення добросовісності поведінки конкурентів та недопущення проявів монополізації на ринку. Оцінено потенціал технологічних парків як інститутів розвитку інноваційної діяльності фармацевтичних компаній. На основі аналізу судової статистики визначено основні небезпеки з якими стикається фармацевтична компанія в процесі своєї діяльності. Визначено основні джерела і напрямки фінансування інноваційної діяльності фармацевтичних виробників. Окреслено стратегічні напрямки діяльності компаній в процесі реалізації державної програми імпортозаміщення. Наголошено на перспективності активізації діяльності галузевих організацій як інститутів із забезпечення економічної безпеки суб’єктів фармацевтичного ринку.

Keywords: legal and regulatory framework, economic security provision, protection against unfair competition, innovation-oriented institutions, government strategy of import substitution.

The institutional foundations of management of economic security system of pharmaceutical enterprises of Ukraine in a competitive environment

A. Olasiuk
Senior Lecturer of International Economics Department
«KROK» University, Kiev

Summary. The article describes the institutional framework of economic security provision of pharmaceutical companies. Based on the analysis of the existing legal framework key directions of increase of economic security of pharmaceutical business in Ukraine are defined. Evaluation of the Antimonopoly Committee of Ukraine as an institution that ensures the integrity and behavior of competitors prevent manifestations of monopolizing the market is held. Potential of technology parks as institutions of the innovation activities of pharmaceutical companies is reviewed. Based on the analysis of Justice Statistics the main danger facing the pharmaceutical company's activities are defined. The main sources of funding and direction of innovation activities of pharmaceutical manufacturers are revealed. Paper outlines the strategic direction of the companies in the implementation of the state program of import substitution. Among others, the prospects of revitalization of industry organizations as institutions that ensure economic security of pharmaceutical market are emphasized.

Ключові слова: нормативно-правова база, забезпечення економічної безпеки, захист від недобросовісної конкуренції, інноваційно-орієнтовані інститути, державна стратегія імпортозаміщення.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами