Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Експортно-орієнтований менеджмент
 • Підрозділ: Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок: 12
 • ISBN: ISSN 2226-2172
 • ББК: ББК 65
 • УДК: УДК 336:58
 • ISBD: Оласюк Г.П. Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України [Електронний ресурс] / Г.П. Оласюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 5 (15). – С. 47-52.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Г.П. Оласюк Внутрішньоекономічний інструментарій управління системою економічної безпеки фармацевтичних підприємств України

Анотація. У статті здійснено оцінку структурних змін, що відбуваються у фармацевтичній галузі України, визначено напрямки управління системою економічної безпеки фармацевтичних компаній на стратегічному та оперативному рівні, розкрито інвестиційний та маркетинговий потенціал при забезпеченні належного рівня економічної безпеки, запропоновано класифікацію організаційних та економічних методів управління системою економічної безпеки, сформульовано основні передумови та завдання з посилення ефективності управління системою ЕБП в умовах висококонкурентного ринку.

Ключові слова: забезпечення економічної безпеки, методи та інструменти управління системою економічної безпеки, стратегії інвестування, управління дебіторською і кредиторською заборгованістю, структурні зміни у галузі.

А.П. Оласюк. Внутриэкономический инструментарий управления системой экономической безопасности фармацевтических предприятий Украины

Аннотация. В статье осуществлена оценка структурных изменений происходящих в фармацевтической отрасли Украины, определены направления управления системой экономической безопасности фармацевтических компаний на стратегическом и оперативном уровне, раскрыты инвестиционный и маркетинговый потенциал при обеспечении надлежащего уровня экономической безопасности, предложено классификацию организационных и экономических методов управления системой экономической безопасности, сформулированы основные предпосылки и задачи по усилению эффективности управления системой безопасности предприятия в условиях высококонкурентного рынка.

Ключевые слова: обеспечения экономической безопасности, методы и инструменты управления системой экономической безопасности, стратегии инвестирования, управление дебиторской и кредиторской задолженностью, структурные изменения в отрасли.

A. Olasiuk. Internal economic tools of management of economic security system of pharmaceutical enterprises of Ukraine

Summary. This article assesses the structural changes that take place in the pharmaceutical industry of Ukraine, strategic and operational directions of economic security management system of pharmaceutical companies have been generalized, investment and marketing potential is disclosed, classification of organizational and economic methods of management of economic security of enterprise are defined, basic prerequisites and objectives of efficient management of economic security system in competitive environments are formulated.

Keywords: economic security provision, methods and tools of management of economic security system, investment strategies, accounts receivable and payable management, structural changes in the industry.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами