Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Загальна психологія
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №22 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра психології
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 10
 • ISBN: ISSN 2312-7686
 • ББК: ББК 67(я43)
 • УДК: УДК 159.942:378 (045)
 • ISBD: Ковалькова Т.О. Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів / Т.О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 22. – С. 163–167.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів

Т. О. Ковалькова, старший викладач кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

Методологія дослідження. За допомогою системного підходу відображено результати досліджень щодо проблеми впливу емоцій на навчальну діяльність та важливості використання активних методів, які спрямовані на стимулювання пізнавальної діяльності студентів. Використано особистісно зорієнтований підхід, який передбачав співпрацю викладача і студента, при проведенні педагогічної технології «Створення ситуації успіху» (за А. Бєлкіним).

Результати. Висвітлено надзвичайно актуальну проблему емоційного стимулювання навчальної діяльності студента. В статті наголошується на тому, що недооцінювання емоційних проявів під час процесу навчання призводить до труднощів у запам’ятовуванні та збереженні інформації студентами. Пропонується огляд важливості використання активних методів навчання для формування позитивної мотивації студентів у вищому навчальному закладі.

Новизна. На основі аналізу та узагальнення поглядів учених на проблему емоційної стимуляції пізнавальної діяльності студентів зроблено висновок, що у педагогічному процесі при взаємодії викладачів та майбутніх фахівців важливим є емоційне збагачення лекційних та практичних занять з психології, що знімає зайву напругу думки і пам'яті у студентів.

Практична значущість. На підставі аналізу результатів теоретичних та експериментальних досліджень науковців виявлено способи емоційного впливу на студентів у процесі викладання нового матеріалу, що забезпечує створення стійкого інтересу майбутніх фахівців до вивчення психології.

Ключові слова: активні методи, диспут, емоції, мотивація, навчальна діяльність, пізнавальний інтерес, почуття, психолог, психологічний клімат, уміння.

Эмоциональное стимулирование как метод активизации учебной деятельности студентов

Т. А. Ковалькова, старший преподаватель кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

Методология исследования. С помощью системного подхода отражены результаты исследований по проблеме влияния эмоций на учебную деятельность и важности использования активных методов, направленных на стимулирование познавательной деятельности студентов. Использован личностно ориентированный подход, который предусматривал сотрудничество преподавателя и студента, при проведении педагогической технологии «Создание ситуации успеха» (по А. Белкину).

Результаты. Освещена чрезвычайно актуальная проблема эмоционального стимулирования учебной деятельности студента. В статье отмечается, что недооценивание эмоциональных проявлений в процессе обучения приводит к трудностям в запоминании и сохранении информации студентами. Предлагается обзор важности использования активных методов обучения для формирования положительной мотивации студентов в высшем учебном заведении.

Новизна. На основе анализа и обобщения взглядов ученых на проблему эмоциональной стимуляции познавательной деятельности студентов, сделан вывод о том, что в педагогическом процессе при взаимодействии преподавателей и будущих специалистов важно эмоциональное обогащение лекционных и практических занятий по психологии, которое снимает лишнее напряжение мысли и памяти у студентов.

Практическая значимость. На основании анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований ученых выявлено способы эмоционального воздействия на студентов в процессе преподавания нового материала, обеспечивающего создание устойчивого интереса будущих специалистов к изучению психологии.

Ключевые слова: активные методы, диспут, эмоции, мотивация, учебная деятельность, познавательный интерес, чувства, психолог, психологический климат, умения.

Emotional stimulation as a method of activation of educational activity of students

Tetyana Oleksandrіvna Kovalkova, senior lecturer of the Department of Psychology «KROK» University of Economics and Law

Research Methodology. Using the systematic approach results of the investigations of problem of the emotions’ influence on educational activity and the importance of the use of active methods that are aimed at stimulation of the cognitive activity of students were reflected. The individually oriented approach which was called for cooperation of a student and a teacher was used during the realization of educational technology «Creation of a situation of success» (by A. Belkin).

Results. The article deals with an extremely important problem of emotional stimulation of educational activity of a student. The article emphasizes on the fact that underestimation of emotional displays during the educational process leads to difficulties in memorizing and storing of information by students. The article presents a review of the importance of using of active teaching methods for formation of students’ positive motivation in higher educational establishment.

Novelty. On the bases of analysis and synthesis of scientists views’ about the problem of emotional stimulation of students’ cognitive activity was concluded that an important thing is the emotional enrichment of lectures and practical training on psychology during the interaction of teachers and future specialists in the educational process. This emotional enrichment relieves the excess tension of thought and memory of students.

The practical significance. On the basis of the results of scientists’ theoretical and experimental researches ways of emotional influence on students during teaching process of the new material were revealed. That fact ensures the creation of sustainable interest to studying of psychology by future specialists.

Keywords: active methods, debate, emotions, motivation, educational activity, cognitive interest, feelings, psychologist, psychological climate, skills.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами