Туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку держави (на прикладі досвіду Угорщини та Греції)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Туризм як важливий чинник соціально -культурного розвитку держави (на прикладі досвіду Угорщини та Греції)

Ткач Дмитро Іванович, Цибух Валерій Іванович

Аналізується досвід Греції та Угорщини у туристичній сфері, як важливого чинника соціально-культурного розвитку держави. На багатому фактологічному матеріалі показано, як у цих країнах здійснюється державна підтримка туризму. Особлива увага приділяється ролі туризму в культурному розвитку Греції та Угорщини. Пропонуються, на основі вивченого досвіду, шляхи покращення цієї діяльності в Україні.

Туризм как важный фактор социально-культурного развития государства (на примере опыта Венгрии и Греции)

Ткач Дмитрий Иванович, Цибух Валерий Иванович

Анализируется опыт Греции и Венгрии в туристской сфере, как важного фактора социально-культурного развития государства. На богатом фактологическом материале показано, как в этих странах осуществляется государственная поддержка туризма. Особое внимание уделяется роли туризма в культурном развитии Греции и Венгрии. Предлагаются, на основе изученного опыта, пути улучшения этой деятельности в Украине.

Tourism as an important social and cultural development of the country (for example, the experience of Hungary and Greece

Dmytro Tkach, Valery Tsybukh

The article analyzes the experience of Greece and Hungary in the tourism sector as an important factor of social and cultural development. The rich and factual material shows how these countries made government support of tourism. Particular attention is made to the role of tourism in the cultural development of Greece and Hungary. It is proposed based on learned experiences, improve this activity in Ukraine.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами