Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Туристичне країнознавство
 • Спеціальність: Туризм
 • Підрозділ: Факультет економіки та підприємництва, Кафедра туризму
 • Видавництво: К.: ГНОЗИС
 • Сторінок: 10
 • УДК: УДК 378.147
 • ISBD: Мелько Л.Ф. Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 37, Том ІV (72): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 165-174.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя

МЕЛЬКО Л.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

У статті розкриваються особливості та обґрунтовується доцільність застосування веб-квестів при вивченні країнознавчих дисциплін у вищій школі, пропонується їх тематика, визначаються найбільш відповідні типи, наводяться приклади розробки. Аналізуються недоліки та суперечності використання даної технології. Пропонуються умови, що сприяють більш ефективному застосуванню веб-квестів, серед яких: відповідність рівня підготовки учасників тематиці веб-квесту, їх мотивація; змістовність і ступінь розробки теми викладачем; чіткість і контроль процесуальної частини веб-квесту; технічні можливості аудиторії тощо. Розкривається значення технології для формування професійних компетентностей.

Ключові слова: технологія веб-квесту, країнознавчі дисципліни, професійні компетентності

Применение технологии веб-квеста при преподавании страноведческих дисциплин: целесообразность и противоречивость

МЕЛЬКО Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой туризма, ВНЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье раскрываются особенности и обосновывается целесообразность применения веб-квестов при изучении страноведческих дисциплин в высшей школе, предлагается их тематика, определяются наиболее подходящие типы, приводятся примеры разработки. Анализируются недостатки и противоречия использования данной технологии. Предлагаются условия, способствующие более эффективному применению веб-квестов, среди которых: соответствие уровня подготовки участников тематике веб-квеста, их мотивация; содержательность и степень разработки темы преподавателем; четкость и контроль процессуальной части веб-квеста; технические возможности аудитории. Раскрывается значение технологии для формирования профессиональных компетентностей

Ключевые слова: технология веб-квеста, страноведческие дисциплины, профессиональные компетентности

Technology of web-quest in teaching country-studeis disciplines: feasibility and contradictory

MELKO L.F., PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of Tourism Department, «KROK» University

The article discusses features and justifies the feasibility of web-quests in teaching country-studies in high school, offers their subjects, determines the most appropriate types and provides examples. Shortcomings and contradictions of the use of this technology are also analyzed. Among conditions promoting more effective use of web-quests, there are: correspondence of the level of participants to the subject of the quest, their motivation; content richness and degree of topic development by a teacher; clarity and procedural control of the quest; technical capabilities and many others. The importance of technology in formation of professional competencies is revealed.

Keywords: Web-quest technology, country-studies discipline, professional competences.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами