Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності

  • uk-UA

  • en-GB

Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності

Н.Д. Кахута кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, декан факультету економіки та підприємництва, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Статтю присвячено дослідженню загальних властивостей теоретико-множинних конструкцій, які використовуються, зокрема, в теорії реляційних баз даних при дослідженні табличних алгебр, побудованих на основі класичних реляційних алгебр Кодда. Розглянуто повний образ множини відносно бінарного відношення та розповсюдження унарних (бінарних) часткових операцій на множини за допомогою повного образу, обмеження бінарного відношення за множиною, проекцію бінарного відношення та відношення сумісності бінарних відношень.

Ключові слова: повний образ множини, обмеження бінарного відношення за множиною, проекція бінарного відношення, відношення сумісності.

Whole image, restriction, projection, consistenc y relation

N.D. Kahuta Candidate (PhD) of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of Computer Science Department, Dean of the Faculty of Economics and Entrepreneurship «KROK» University, Kyiv

The article is devoted to research of general properties of set-theoretic constructions, which are used, in particular, in the theory of relational databases at research of table algebra, which upbuild on the basis of classic Codd’s relational algebra. The whole image of set relatively a binary relation and of extension unary (binary) partial operations on the set with assistance of whole image, restriction a binary relation on set, projection of binary relation and consistency relation of binary relations are considered.

Keywords: whole image of set, restriction a binary relation on set, projection of binary relation, consistency relation of binary relations.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами