Індикатори продовольчої безпеки України

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Фінанси, Фінансова безпека бізнесу
 • Спеціальність: Фінанси і кредит
 • № комплекту: №34 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 13
 • ISBN: ISBN 2307-6968
 • ББК: ББК 65я5
 • УДК: УДК 33 (082)
 • ISBD: Румик, І. І. Індикатори продовольчої безпеки України / І. І. Румик // Вчені записки. Серія "Економіка". - 2013. - № 34. - С. 85-92
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Індикатори продовольчої безпеки України

Методологія дослідження. Використано комплексний підхід для дослідження стану продовольчої безпеки в Україні за допомогою системи індикаторів продовольчої безпеки та їх граничних значень. Виявлено особливості кількісного аналізу та якісної оцінки продовольчої безпеки. Економіко-статистичними методами оцінено фактичний рівень системи продовольчої безпеки держави.

Результати. Проаналізовано сучасну методику оцінки продовольчої безпеки за допомогою індикаторів. Оцінено стан продовольчої безпеки в Україні за 2007-2012 роки. Розкрито роль показників соціально-економічного характеру, які визначають рівень і якість життя населення та які доцільно враховувати при визначенні рівня продовольчої безпеки. Розроблено пропозиції щодо удосконалення індикаторів продовольчої безпеки для забезпечення економічної безпеки держави.

Новизна. Досліджено та розкрито суперечності існуючих методик розрахунку індикаторів продовольчої безпеки та їх граничних критеріїв. На основі цього розроблено власну систематизацію показників продовольчої безпеки за групами, що дає можливість точніше визначати рівень продовольчої безпеки України та здійснювати відповідну державну політику.

Практична значущість. На підставі вдосконаленої методики розрахунку індикаторів продовольчої безпеки держави та їх граничних значень розроблено практичні рекомендації, які є науковою базою для формування стратегії довгострокового розвитку продовольчої програми держави. Використання пропозицій державними органами та науковими установами економічного та аграрного профілю сприятиме підвищенню рівня продовольчої та економічної безпеки країни.

Индикаторы продовольственной безопасности Украины

Методология исследования. Использован комплексный подход для исследования состояния продовольственной безопасности в Украине с помощью системы индикаторов продовольственной безопасности и их предельных значений. Обнаружены особенности количественного анализа и качественной оценки продовольственной безопасности. Экономико-статистическими методами оценен фактический уровень системы продовольственной безопасности государства.

Результаты. Проанализирована современная методика оценки продовольственной безопасности с помощью индикаторов. Оценено состояние продовольственной безопасности в Украине в 2007-2012 годах. Раскрыта роль показателей социально-экономического характера, которые определяют уровень и качество жизни населения, которые целесообразно учитывать при определении уровня продовольственной безопасности. Разработаны предложения относительно усовершенствования индикаторов продовольственной безопасности для обеспечения экономической безопасности государства.

Новизна. Исследовано и раскрыты противоречия существующих методик расчета индикаторов продовольственной безопасности и их предельных критериев. На основе этого разработана авторская систематизация показателей продовольственной безопасности за группами, что дает возможность точнее определять уровень продовольственной безопасности Украины и осуществлять соответствующую государственную политику в этой сфере.

Практическая значимость. На основании усовершенствованной методики расчета индикаторов продовольственной безопасности государства и их предельных значений разработаны практические рекомендации, которые являются научной базой для формирования стратегии долгосрочного развития продовольственной программы государства. Использование предложений государственными органами и научными учреждениями экономического и аграрного профиля будет способствовать повышению уровня продовольственной и экономической безопасности страны.

Indicators of Food Security of Ukraine

Research Methodology: Complex approach of the systems is used for research of the state of food security in Ukraine by the indicators of food security and their maximum values. Found out the features of quantitative analysis and high-quality estimation of food security. Economical-statistical methods are appraising the actual level of the system of food security of Ukraine.

Results: The modern method of estimation of food security is analyzed by indicators. Consisting of food security is appraised of Ukraine. The role of indexes of socio-economic character, which determine a level and quality of life of population and which it is expedient to take into account at determination of food strength security, is exposed. Suggestion in relation to the improvement of indicators of food security for providing of economic security of the state are developed.

Novelty: It is investigational and contradictions of existent methods of calculation of indicators of food security and their maximum criteria are exposed. On the basis of it the developed systematization of indexes of food security is after groups that enables more precisely to determine food strength of Ukraine security and carry out the proper public policy in this sphere.

The practical significance: On the basis of the improved method of calculation of indicators of food security of the state and their maximum values practical recommendations which are a scientific base for forming of strategy of long-term development of the food program of the state are developed. The use of suggestions public organs and scientific establishments of economic and agrarian type will be instrumental in the increase of food and economic strength of country security.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами