Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання

  • uk-UA

  • en-GB

Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання

Алімпієв Є. В. ,д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, Університет економіки та права „КРОК”

Захарова К.Ф., старший викладач кафедри економічної теорії, Університет економіки та права „КРОК”

В роботі досліджено економічні передумови картелізації ринків недосконалої конкуренції. Розглянуто умови при яких утворюються стійки форми картелів та чинники, що ускладнюють та, навпаки, посилюють можливості запобігання і протидії створенню картелів в національній економіці.

Проаналізовано результати антимонопольного регулювання з боку держави на основі статистики виявлених порушень законодавства про захист економічної конкуренції і встановлено, що для ефективної протидії картелям доцільно змістити акценти у пошуку ознак порушення антимонопольного законодавства від аналізу поведінки учасників олігополізованих ринків на користь аналізу змін структури ринків.

Показано, що правові методи, які використовуються у діяльності Антимонопольного комітету не забезпечуть достатньо можливостей для результативної боротьби із сучасними формами картелізації товарних ринків і не можуть бути протиставлені прихованим видам антиконкурентної поведінки, таким як приховані угоди про взаємодію, ідентичні методи ціноутворення і дотримання фокальних точок.

Запропоновано поєднання економічних та правових методів, що можуть бути ефективно використані у процесі виявлення та доказу картельної змови. Визначено шляхи імплементації економіко-правових методів протидії картельним змовам у практичну діяльність Антимонопольного комітету. Вивчено напрями подальшого удосконалення антимонопольного регулювання в Україні та посилення діяльності із протидії картелям у відповідності із рекомендаціями ОЕСР та існуючою практикою країн Європейського Союзу.

Ключові слова: олігополія, картель, антимонопольне законодавство, державне регулювання, економіко-правові методи.

Economic approaches in prevention of cartel agreements in the practice of antimonopoly regulation

Alimpiiev I. V., Doctor of Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University

Zakharova K. F., Senior Lecturer of Economic Theory Department, "КRОК" University

In this work we investigate the economic conditions of cartelization imperfect competition markets. Considered the conditions under which the formation of stable form cartels and factors that decrease and increase the possibility of preventing and combating the creation of cartels in the national economy.

Analyzed the results antitrust regulation by the state are based on the revealed violations of legislation on protection of economic competition. Defined that for effective combating cartels advisable to shift the focus in finding of a violation of antitrust laws by analyzing the behavior of oligopolistic markets benefit analysis of changes in the structure of markets.

It is shown that the legal methods used by the Antimonopoly Committee will not provide enough opportunities for effective fight against contemporary forms of cartelization commodity markets and can not be countered hidden types of anticompetitive behavior, such as hidden agreement on cooperation, identical methods of pricing and compliance focal points.

It is proposed a combination of economic and legal methods that can be effectively used in the detection and evidence of cartel collusion. Identified the ways of implementing economic and legal methods of combating cartel agreements in practice Antimonopoly Committee. Studied areas for further improvement of antimonopoly regulation in Ukraine and strengthen the activities of combating cartels in accordance with the recommendations of the OECD and the current practice of the European Union.

Keywords: oligopoly, cartel, antitrust laws, government regulation, economic and legal methods.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами