Сталий розвиток як умова економічної безпеки України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Сталий розвиток як умова економічної безпеки України

Андрєєва В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку, Університету економіки та права «КРОК»

Стаття присвячена дослідженню еколого-економічної безпеки як процесу в умовах сталого розвитку. Запропоновано визначення категорії «еколого-економічної безпеки», розподено сегменти та загрози еколого-економічній безпеці, проаналізовано наслідки рецесії в розвинутих економіках, які становлять загрозу економічній безпеці України.

Ключові слова: еколого-економічна безпека, економічна система, екодеструктивний вплив, навколишнє середовище, екологізація економіки.

Устойчивое развитие как условие экономической безопасности Украины

Андреева В.А., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятий, конкурентной политики и инновационного развития Университета экономики и права «КРОК»

Статья посвящена исследованию эколого-экономической безопасности как процесса в условиях устойчивого развития. Предложено определение категории «эколого-экономическая безопасность», распределены сегменты и угрозы эколого-экономической безопасности, проанализированы последствия рецессии в экономике развитых стран, которые несут угрозу экономической безопасности Украины.

Sustainable development as the condition of Ukraine economical safety

Andryeyeva V.А.Ph.D., Assistant Professor of Economic and Management of Enterprise Department, «KROK» University

The article is dedicated of ecology-economical safety research as a process at the sustainable development conditions. The definition of «ecology-economical safety»category is suggested, segments and threats of ecology-economical safety are distributed and receccion consequences of developing country economics are analyzed, which Ukrainian economical safety threaten.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами