Анексійні «хвилі» та їх вплив на етнополітичну ситуацію в Криму

  • uk-UA

  • en-GB

Анексійні «хвилі» та їх вплив на етнополітичну ситуацію в Криму

Картунов Олексій, доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Університет економіки та права «КРОК» (Україна, м. Київ), кафедра суспільних наук, завідувач; Дамаванді Амір, Університет економіки та права «КРОК» (Україна, м. Київ), аспірант

Проаналізовано сутність анексії та особливості анексійних «хвиль», які періодично «накочувалися» на Крим упродовж кількох останніх століть. Основна увага приділяється дослідженню російських анексійних «хвиль», зокрема їх катастрофічних впливів на етнополітичні процеси в Криму і в першу чергу на статус і становище кримськотатарського народу.

У висновках статті зазначається, що анексія є грубим порушенням міжнародного права. Вона може призводити до суттєвих змін в етнополітичній ситуації анексованих країн і часто супроводжується дискримінацією за етнічною чи релігійною ознакою і навіть насильницькою депортацією деяких етнічних спільнот. Все це вимагає подальшого вдосконалення міжнародного права, зокрема, з одного боку, щодо більш жорсткого покарання того, хто здійснює анексію, а з іншого боку, щодо більш потужної підтримки її жертви.

Ключові слова: Україна, Крим, кримськотатарський народ, Росія, геополітичні фактори, анексія, анексійні «хвилі», насильницькі депортації, етнополітичні процеси.

Annexation «waves» and their influence on the ethnopolitical situation in Crimea

Kartunov, Olexiy, doctor of political sciences, professor, member of Ukrainian political sciences academy, Honorable scientist and technician of Ukraine, University of economics and law «KROK» (Ukraine, Kyiv) social sciences chair, head; Damavandi, Amir, University of economics and law «KROK» (Ukraine, Kyiv), post-graduate student

In the article the essence of annexation in general and the peculiarities of the annexations’ «waves» which periodically swashed on the Crimea during a few last centuries are analyzed. First of all the main attention is devoted to the research of the Russian annexations’ «waves», in particular their catastrophic effects on the status and conditionon the Crimean tatars.

In sum, the article states that the annexationis a gross violation of the international law. It can result in essential changes in ethnopolitical situation of annexed countries and often be accompanied by discrimination on ethnic and religion featuresand even forcible deportation of some ethnic groups. All these require the further improvement of the international lawin particular, on the one side, more hard punishment of those who commit the annexation and, on the other side, more powerful support of its victim.

Keywords: Ukraine,Crimea, Crimean tatars, Russia, geopolitical factors,annexation, annexations’ «waves», forced deportations, ethnopolitical processes

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами