Модернізація освіти як фактор інноваційної праці

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Модернізація освіти як фактор інноваційної праці

І. Л. Петрова ВНЗ “Університет економіки та права КРОК”

В статті розкрито особливості інноваційної праці та вимоги до модернізації освіти як провідного фактору її формування та розвитку. Визначено актуальні напрями модернізації освіти, спрямовані на забезпечення підготовки працівників інноваційного типу.

Ключові слова: інноваційна праця, працівник інноваційного типу, модернізація освіти.

Модернизация образования как фактор инновационного труда.

И. Л. Петрова ВУЗ "Университет экономики и права КРОК"

В статье раскрыты особенности инновационного труда и требования к модернизации образования как ведущего фактора его формирования и развития. Определены актуальные направления модернизации образования, направленные на обеспечение подготовки работников инновационного типа.

Ключевые слова: инновационный труд, работник инновационного типа, модернизация образования.

Modernization of education as a factor of innovative labor

I. L. Petrova “Krok” University

In the article the special features of innovative labor and requirement for the modernization of education as the leading factor of its formation and development are opened. The urgent directions of the modernization of education, directed toward training of workers of innovative type, are determined.

Keywords: innovative labor, innovative type worker, the modernization of the education.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами