Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Розвиток професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами засобом соціально-психологічного тренінгу

М.С. Кутас, здобувач кафедри психології, викладач кафедри спеціальної мовної підготовки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Стаття висвітлює короткий зміст програми соціально-психологічного тренінгу з розвитку професійно значущих якостей майбутнього фахівця з управління проектами. Після експериментальної перевірки була доведена ефективність створеної тренінгової програми. Подаються дані, отримані у результаті проведення формувального експерименту та обробки результатів анкетування груп випробуваних до початку та після проведення тренінгу.

Ключові слова: соціально-психологічний тренінг, професійно значущі якості, програма розвитку, формувальний експеримент.

Развитие профессионально значимых качеств будущего специалиста по управлению проектами посредством социально-психологического тренинга

М.С. Кутас, соискатель кафедры психологии, преподаватель кафедры специальной языковой подготовки ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»

В статье излагается краткое содержание программы социально-психологического тренинга по развитию профессионально значимых качеств будущего специалиста по управлению проектами. После экспериментальной проверки была доказана эффективность созданной тренинговой программы. Представлены данные, полученные в результате проведения формирующего эксперимента и обработки результатов анкетирования групп испытуемых до начала и после проведения тренинга.

Ключевые слова: социально-психологический тренинг, профессионально значимые качества, программа развития, формирующий эксперимент.

The development of professionally important qualities of a future project meneger by means of social and psychological training

M.S. Kutas, PhD student at Psychology Chair, KROK Universilty

The article under review gives prominence to the short content of social and psychological training aimed at future project manager professionally important qualities development. The experimental verification has proved the effectiveness of a developed training program. Thus the article offers the questionnaire data received before and after the experiment.

Keywords: social and psychological training, professionally important qualities, development program, forming experiment.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами