Взаємозв’язок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Взаємозв'язок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України

І. Л. Петрова, доктор економічних наук, професор (Університет економіки та права «КРОК», м. Київ)

Анотація. Мета статті полягає в розгляді взаємозв'язку процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки України.

Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення.

Результати. У статті обґрунтовано, що умови та перешкоди на шляху розвитку інновацій в економіці є, водночас, загрозами її безпеці. Увагу акцентовано на стратегії нарощування, що спрямована на створення і впровадження власних інновацій та активізацію заходів забезпечення економічної безпеки на кожній стадії інноваційного процесу.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовано, що процеси інноваційного розвитку й забезпечення економічної безпеки економіки є взаємопов'язаними та взаємообумовленими, а їх ефективна взаємодія здатна надати економічній системі України такі якості, як незалежність, стійкість, динамізм, можливість протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам. Установлено, що інструментом реалізації цієї взаємодії є стратегія нарощування як продуктивна інноваційна стратегія.

Ключевые слова: інноваційний розвиток, економічна безпека, забезпечення економічної безпеки, загрози, стратегія нарощування.

Взаимосвязь процессов инновационного развития и обеспечения экономической безопасности Украины

И. Л. Петрова, доктор экономических наук, профессор (Университет экономики и права «КРОК», г. Киев)

Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении взаимосвязи процессов инновационного развития и обеспечения экономической безопасности Украины.

Методика исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с помощью таких общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, систематизации и обобщения.

Результаты. В статье обосновано, что условия и препятствия на пути развития инноваций в экономике являются одновременно угрозами ее безопасности. Внимание акцентировано на стратегии наращивания, которая направлена на создание и внедрение собственных инноваций и активизацию мер по обеспечению экономической безопасности на каждой стадии инновационного процесса.

Практическая значимость результатов исследования. Обосновано, что процессы инновационного развития и обеспечения экономической безопасности экономики являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, а их эффективное взаимодействие может предоставить экономической системе Украины такие качества, как независимость, устойчивость, динамизм, возможность противостоять внешним и внутренним угрозам. Установлено, что инструментом реализации этого взаимодействия является стратегия наращивания как продуктивная инновационная стратегия.

Keywords: инновационное развитие, экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, угрозы, стратегия наращивания.

Interaction between processes of innovation development and economic security of Ukraine.

I. Petrova, Dc. Econ. Sci., Prof. (University “KROK”)

Summary. The purpose of the article is to consider interaction between processes of innovation development and economic security.

Methodology of research. The objectives of the article implemented by using the following methods: analysis and synthesis, generalization and systematization. Findings. It is grounded that conditions and obstacles on the way of innovation development in economy are the threats to economic security at the same time. Attention is accentuated on the strategy of the growth aimed on creation and implementation of own innovation and activation of economic security means at every stage of innovation process.

Practical value. It is proved that the processes of innovation and economy's economic security is interconnected and interdependent, and its effective interaction is able to provide the economic system of Ukraine qualities of independence, resilience, dynamism capabilities to withstand external and internal threats. Found that instrument for implementing this strategy is increasing interaction as productive innovation strategy.

Keywords: innovation development, economic security, economic security maintaining, threats, strategy of the growth.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами