Психологічний портрет майбутніх фахівців з психології

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Психологічний портрет майбутніх фахівців з психології

Т.О. Ковалькова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті приділена увага основним підходам до вивчення особистості у психології. Автор підібрала набір психодіагностичних методик, за допомогою яких здійснюється складання психологічного портрету майбутніх психологів. Описано особистісні якості, що необхідні для кваліфікованої роботи психолога.

Ключові слова: особистість, особистісні якості, психолог, психологічний портрет, психодіагностичні методики.

Психологический портрет будущих специалистов по психологии

Т.А. Ковалькова кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье уделено внимание основным подходам к изучению личности в психологии. Автор подобрала набор психодиагностических методик, с помощью которых осуществляется составление психологического портрета будущих психологов. Описаны личностные качества, необходимые для квалифицированной работы психолога.

Ключевые слова: личность, личностные качества, психолог, психологический портрет, психодиагностические методики

Psychological portrait of future specialists in psychology

T.O. Kovalkova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the department of psychology, «KROK University of Economics and Law»

In the article is paid attention to the basic approaches for investigation of personality in psychology. The collection of psychodiagnostic methods by means of which is carried out a compilation of future psychologists’ psychological portrait is offered in the article. The author describes the personal qualities that are necessary for work of a qualified psychologist.

Keywords: personality, personal qualities, psychologist, psychological portrait, psychodiagnostic techniques.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами