Підвищення якості професійної підготовки майбутніх психологів як важливий напрям навчання за фахом

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх психологів як важливий напрям навчання за фахом

Ковалькова Тетяна Олександрівна, аспірант, кафедри педагогіки та психології професійної освіти, Гуманітарного інституту, Національного авіаційного університету

У статті розглядається необхідність запровадження багатоступеневого психологічного супроводу професійної підготовки майбутнього фахівця-психолога, потреба створення відповідного рівня формуючої цілісності навчально-виховного процесу, з використанням потенціалу кожної навчальної дисципліни.

Ключові слова: активні методи навчання, особистісна готовність, підвищення якості підготовки, професіоналізація, професійна підготовка, психологічна готовність, психологічний супровід, система освіти.

Повышение качества профессиональной подготовки будущих психологов как важное направление обучения по специальности

Ковалькова Татьяна Александровна, аспирант, кафедры педагогики и психологии профессионального образования, Гуманитарного института, Национального авиационного университета

В статье рассматривается необходимость внедрения многоуровневого психологического сопровождения профессиональной подготовки будущего специалиста-психолога, потребность создания соответствующего уровня формирующей целостности учебно-воспитательного процесса с использованием потенциала каждой учебной дисциплины.

Ключевые слова: активные методы обучения, личностная готовность, повышение качества подготовки, профессионализация, профессиональная подготовка, психологическая готовность, психологическое сопровождение, система образования.

Improving the quality of the training of future psychologists as an important area of training in the specialty

Kovalkova Tetyana Aleksandrovna, postgraduate, Department of Pedagogy and Psychology of Professional Education, Humanitarian Institute, National Aviation University

In the article is examined the necessity of introduction of many levels of psychological accompaniment of professional preparation of future specialist-psychologist, necessity of creation of the proper level of forming integrity of studing and educational process, using the potential of every educational subject.

Keywords: active teaching methods, personal readiness, improvement of the quality of preparation, professionalization, professional training, psychological readiness, psychological support, system of education.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами