Professionally oriented training of students as factor of responsible tourist business in future

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Професійно-орієнтована підготовка студентів як чинник відповідального туристичного бізнесу у майбутньому

Мелько Людмила к.пед. н., доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ

У публікації розкриваються особливості професійно-орієнтованої підготовки майбутніх фахівців сфери туризму в Україні та Університеті «КРОК». Автором висвітлюється нормативна база щодо практичної підготовки студентів за спеціальністю «Туризм», наголошується на необхідності посилення практико-орієнтованого навчання, що є фундаментом для формування професійних компетентностей і відповідальності за майбутню професійну діяльність.

У статті розкривається сутність практико-орієнтованого підходу в Університеті «КРОК» щодо підготовки фахівців з туризму, який здійснюється у декількох напрямках: 1) організація навчально-ознайомчої та виробничої практик (комплексної бакалаврської практики); 2) впровадження практико-орієнтованого проекту «Школа професійного зростання для майбутніх фахівців туристичної сфери»; 3) організація тренінгового навчання по формуванню загальних професійних компетенцій. Автором висвітлюються особливості кожного напряму підготовки.

Визначається мета кожного виду практик відповідно до нормативних документів, вказується на особливості керівництва практикою та бази їх проведення.

Автором розкривається сутність проекту «Школа професійного зростання для майбутніх фахівців туристичної сфери» в Університеті «КРОК», наголошується на його важливість та підкреслюється практико-орієнтований підхід. Зазначається, що метою проекту є формування професійних та особистісних компетенцій, професійної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму шляхом позааудиторного практико-орієнтованого навчання. Виділяються основні завдання, які слугують вказаній меті.У публікації обгрунтовуються особливості структурних складових проекту, серед яких: «Туристична вітальня», «Професійні студії», «Туризм у дії» тощо. Розкривається сутнісна характеристика кожного підпроекту, наводяться реальні приклади реалізації при роботі зі студентами в Університеті «КРОК» протягом останніх двох років.

У статті наголошується на важливості для майбутніх фахівців з туризму проведення тренінгового навчання по формуванню загальних професійних 3 компетенцій, наводиться тематика тренінгів, серед яких: «Ефективні комунікації», «Управління часом», «Ефективне навчання» тощо.

Автором вказується на важливість участі майбутніх фахівців з туризму в країнознавчих просвітницьких заходах, що сприяє формуванню культури миру та здобуття досвіду організації масштабних заходів.

У статті вказується на важливість ведення «Творчого щоденника професійного самовдосконалення майбутнього фахівця туристичної сфери», який сприяє свідомому ставленню до результатів практико-орієнтованого навчання, систематизації його результатів, та аналізуються певні результати щодо його використання студентами.

Наголошується на важливості вчити студентів відповідальності за свою майбутню кар’єру протягом професійно-орієнтованої підготовки.

Ключові слова: туристична сфера, туристична освіта, практико-орієнтоване навчання, професійні компетенції.

Профессионально-ориентированная подготовка студентов как фактор ответственного туристического бизнеса в будущем

Мелько Людмила, к.пед. н., доцент, заведующая кафедрой туризма, ВУЗ «Университет економики и права «КРОК», г.Киев

В публикации раскрываются особенности профессионально-ориентированной подготовки будущих специалистов сферы туризма в Украине и Университете «КРОК». Автором освещается нормативная база по практические подготовки студентов по специальности «Туризм», подчеркивается необходимость усиления практико-ориентированного обучения, что является фундаментом для формирования профессиональных компетенций и ответственности за будущую профессиональную деятельность.

В статье раскрывается сущность практико-ориентированного подхода в Университете «КРОК» по подготовке специалистов по туризму, который осуществляется по нескольким направлениям: 1) организация учебно-ознакомительной и производственной практик (комплексной бакалаврской практики); 2) внедрение практико-ориентированного проекта «Школа профессионального роста для будущих специалистов туристической сферы»; 3) организация тренингового обучения по формированию общих профессиональных компетенций. Автором освещаются особенности каждого направления подготовки.

Определяется цель каждого вида практик в соответствии с нормативными документами, указывается на особенности руководства практикой и базы их проведения.

Автором раскрывается сущность проекта «Школа профессионального роста для будущих специалистов туристической сферы» в Университете «КРОК», отмечается его важность и подчеркивается практико-ориентированный подход. Отмечается, что целью проекта является формирование профессиональных и личностных компетенций, профессиональной компетентности будущих специалистов сферы туризма путем внеаудиторного практико-ориентированного обучения. Выделяются основные задачи, которые служат указанной цели. В публикации обосновываются особенности структурных составляющих проекта, среди которых: «Туристическая гостиная», «Профессиональные студии», «Туризм в действии» и другие. Раскрывается сущностная характеристика каждой составляющей проекта, приводятся реальные примеры реализации при работе со студентами в Университете «КРОК» в течение последних двух лет.

В статье подчеркивается важность проведения тренингового обучения по формированию общих профессиональных компетенций для будущих специалистов по туризму, приводится тематика тренингов, среди которых: «Эффективные коммуникации», «Управление временем», «Эффективное обучение» и другие.

Автором указывается на важность участия будущих специалистов по туризму в страноведческих просветительских мероприятиях, способствующих формированию культуры мира и получения опыта организации масштабных мероприятий.

В статье указывается на важность ведения «Творческого дневника профессионального самосовершенствования будущего специалиста туристической сферы», способствующему сознательному отношению к результатам практико-ориентированного обучения, систематизации его результатов, и анализируются определенные результаты по его использованию студентами.

Подчеркивается важность формирования у студентов ответственности за свою будущую карьеру в течение профессионально-ориентированной подготовки.

Keywords: туристическая сфера, туристическое образование, практико-ориентированное обучение, профессиональные компетенции.

Professionally oriented training of students as factor of responsible tourist business in future

Liudmyla Melko, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of Tourism Department, «KROK» University, Kyiv

The article reveals the features of professionally-oriented training of future experts in tourism in Ukraine and «KROK» University. The author highlights the regulatory framework on practical training of students of the major «Tourism», stresses the need to strengthen the practice-oriented education, which is the foundation for the formation of professional competence and responsibility for future professional activities.

The article reveals the essence of the practice-oriented approach at «KROK» University on the training of experts in tourism, which is carried out in several ways: 1) the organization of educational and introductory internship (Comprehensive Bachelor Internship); 2) introduction of practice-oriented project «School of professional growth for future experts in tourism industry»; 3) organization of workshops on the formation of general professional skills formation. The author highlights the features of each field of study.

The aim of each type of internship in accordance with the regulations is determined, the features of internship management and base of its conduction are highlighted.

The author reveals the essence of the project «School of professional growth for future experts in tourism industry» at «KROK» University, its importance is stressed and practice-oriented approach is emphasized. It is noted that the aim of project is to develop professional and personal competencies, professional competence of future expert in the field of tourism through extracurricular practice-oriented training. There are the basic tasks that serve for the mentioned aim. In the publication the features of the structural components of the project are justified, including the following: «Tourist room», «Professional studios», «Tourism in Action» etc. It reveals the essential characteristics of each subproject, the real examples of implementation when working with students at «KROK» University in the past two years are shown.

The article stresses the importance for the future experts in tourism to participate in trainings on the formation of general professional competencies, the workshop topics are provided, among them: «Effective communication», «Time Management», «Effective teaching» and so on.

The author emphasizes the importance of the participation of future experts in tourism in cross-cultural educational events, which promote a culture of peace and gaining of the experience in organizing the large-scale events.

The article highlights the importance of keeping «Creative diary of professional self improvement of future expert in tourism industry», which promotes conscious attitude to the results of practice-oriented training, systematization of the results and some results of its use by the student are analyzed.

The importance of teaching students to be responsible for their future career during professionally-oriented training is emphasized.

Ключевые слова: tourism sector, tourism education, practice-oriented education, professional competencies.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами