Мультимедійні засоби в оптимізації процесу навчання у вищій школі (на прикладі дисциплін «географія туризму», «туристичне країнознавство»)

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Мультимедійні засоби в оптимізації процесу навчання у вищій школі (на прикладі дисциплін «географія туризму», «туристичне країнознавство»)

Мелько Л.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму, ВНЗ «Університет економіки та права КРОК», м.Київ

У статті розкриваються особливості застосування мультимедійних засобів навчання, методів графічної візуалізації при підготовці майбутніх фахівців з туризму, висвітлюється їх специфіка при викладанні країнознавчих географічних дисциплін. Аналізуються електронні ресурси мультимедійних засобів навчання (ментальна карта, інтерактивний плакат, комікс), розкриваються їх можливості для відповідного застосування, наводяться приклади із власного досвіду викладання. Виділяються чинники ефективного впровадження мультимедійних інноваційних засобів навчання у вищій школі. Наголошується на важливості оволодіння мультимедійними інноваційними засобами навчання, методами графічної візуалізації майбутніми фахівцями з туризму, розкривається їх значення для формування професійних компетентностей.

Ключові слова: мультимедійні засоби навчання, ментальна карта, інтерактивний плакат, комікс, професійні компетентності фахівців з туризму.

Мультимедийные средства в оптимизации процесса обучения в высшей школе (на примере дисциплин «география туризма», «туристическое страноведение»)

Мелько Л.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой туризма, ВНЗ «Университет экономики и права «КРОК», г. Киев

В статье раскрываются особенности применения мультимедийных средств обучения, методов графической визуализации при подготовке будущих специалистов по туризму, освещается их специфика при преподавании страноведческих географических дисциплин. Анализируются электронные ресурсы мультимедийных средств обучения (ментальная карта, интерактивный плакат, комикс), раскрываются их возможности для соответствующего применения, приводятся примеры из собственного опыта преподавания. Выделяются факторы эффективного внедрения мультимедийных инновационных средств обучения в высшей школе. Отмечается важность овладения мультимедийными инновационными средствами обучения, методами графической визуализации будущими специалистами по туризму, раскрывается их значение для формирования профессиональных компетентностей.

Ключевые слова: мультимедийные средства обучения, ментальная карта, интерактивный плакат, комикс, профессиональные компетентности специалистов по туризму.

Multimedia tools in optimizing the educational process in high school (On the example of the discipline "the geography of tourism", "tourist countrystudies")

Melko L.F., PhD in Pedagogy, Associate Professor, Head of Tourism Department, «KROK» University,Kyiv

The article reveals the peculiarities of the use of multimedia teaching tools, graphical visualization methods while educating future tourism professionals as well as their specificity in the teaching of geography disciplines. The electronic resources of multimedia learning tools (a mental map, an interactive poster, a comic book) are analyzed, their possibilities for the corresponding application are revealed, examples from own teaching experience are given. The factors of effective introduction of multimedia innovative teaching methods in high school are highlighted. The importance of mastering multimedia innovative learning tools, graphical visualization methods by future tourism experts is emphasized revealing their importance in the formation of professional competencies.

Keywords: multimedia teaching tools, mental map, interactive poster, comics, professional competence of tourism specialists.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами