Вивчення передумов та симптомів синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Вивчення передумов та симптомів синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів

Т.О. Ковалькова кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

У статті стверджується, що професійна діяльність викладача створює велике навантаження на психіку професіонала. Автором проведений психологічний аналіз поглядів учених на симптоми «синдрому емоційного вигорання» та описано передумови виникнення цього синдрому. На основі досліджень сучасних вчених встановлено, що на сьогоднішній день немає єдиного погляду на структуру «синдрому емоційного вигорання».

Ключові слова: викладач, емоційна сфера, передумова, професійна діяльність, симптом, синдром емоційного вигорання, стрес

Изучение предпосылок и симптомов синдрома эмоционального выгорания у преподавателей вузов

Т.А. Ковалькова кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

В статье утверждается, что профессиональная деятельность преподавателя создает большую нагрузку на психику профессионала. Автором проведен психологический анализ взглядов ученых на симптомы «синдрома эмоционального выгорания» и описано предпосылки возникновения этого синдрома. На основе исследований современных ученых установлено, что на сегодняшний день нет единого взгляда на структуру «синдрома эмоционального выгорания».

Ключевые слова: преподаватель, эмоциональная сфера, предпосылка, профессиональная деятельность, симптом, синдром эмоционального выгорания, стресс.

The study of emotional burnout syndrome’s preconditions and symptoms of pedagogical specialists

T.O. Kovalkova Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the department of psychology, «KROK University of Economics and Law»

In the article is emphasized that teacher’s professional activity puts a heavy load on the psyche of a professional. The author carried out a psychological analysis of scientists’ views on the symptoms of "burnout syndrome" and described preconditions of occurrence of this syndrome. On the basis of modern scientific researches, it was established that there is no single view on the structure of "burnout syndrome" nowadays.

Keywords: teacher, emotional sphere, precondition, professional work, symptom, emotional burnout syndrome, stress.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами