Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств

В.І. Карюк, к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

У статті розроблено систему оцінки соціально-економічного ефекту від інноваційної діяльності на підприємстві, яка складається з трьох блоків: оцінки техніко-економічної реалізованості інновацій і науково-технічної ефективності інноваційних процесів; оцінки соціальної, економічної та екологічної ефективності інноваційної діяльності та сукупного впливу на конкурентоздатність підприємства; оцінки ефекту від міжнародного науково-технічного співробітництва. Впровадження запропонованої системи на вітчизняних підприємствах забезпечить контроль інноваційного процесу та глибоку оцінку його фінансово-економічних, соціальних та екологічних результатів.

Досліджено напрями, що визначають рівень соціального розвитку підприємства, на основі чого сформовано систему соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємства.

Для наочного представлення та можливості порівняльного аналізу складових запропонованої системи оцінки соціально-економічного ефекту від інноваційної діяльності і виділених соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємства, результати досліджень подано у вигляді схем.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, соціально-економічний ефект, соціально-економічні наслідки інноваційного розвитку, міжнародне науково-технічне співробітництво.

Оценка социально-экономических последствий инновационного развития предприятий

В.И. Карюк, к.э.н., доцент кафедры управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК», г. Киев

В статье разработана система оценки социально-экономического эффекта от инновационной деятельности на предприятии, которая состоит из трех блоков: оценки технико-экономической реализуемости инноваций и научно-технической эффективности инновационных процессов; оценки социальной, экономической и экологической эффективности инновационной деятельности и совокупного влияния на конкурентоспособность предприятия; оценки эффекта от международного научно-технического сотрудничества. Внедрение предлагаемой системы на отечественных предприятиях обеспечит контроль инновационного процесса и глубокую оценку его финансово-экономических, социальных и экологических результатов.

Исследованы направления, определяющие уровень социального развития предприятия, на основе чего сформирована система социально-экономических последствий инновационного развития предприятия.

Для наглядного представления и возможности сравнительного анализа составляющих предложенной системы оценки социально-экономического эффекта от инновационной деятельности и выделенных социально-экономических последствий инновационного развития предприятия, результаты исследований представлены в виде схем.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная деятельность, социально-экономический эффект, социально-экономические последствия инновационного развития, международное научно-техническое сотрудничество.

Evaluation of socio-economic impact of innovative enterprises

V.I. Karyuk Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

The article the system of assessment of socio-economic impact of innovation at the company, which consists of three blocks: assessment of technical and economic feasibility of innovation and scientific and technical efficiency of innovation processes; assessment of social, economic and environmental efficiency innovation and overall impact on the competitiveness of enterprises; assess the effect of international scientific cooperation. The implementation of the proposed system for domestic enterprises to provide control of the innovation process and deep appreciation of his financial, economic, social and environmental results.

The directions, which is determined by the level of social development of the enterprise, based on what formed the system of socio-economic impact of innovation development of the company.

For a visual representation and the possibility of a comparative analysis of the components of the proposed evaluation system of socio-economic impact of innovation and selected socio-economic impact of innovative enterprises, research results are presented in the form of schemes.

Keywords: innovation, innovative development, innovation, social and economic impact, socio-economic impact of innovation development, international scientific and technical cooperation.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами