Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Вплив інноваційного потенціалу на соціально-економічний розвиток підприємства

В.І. Карюк, к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

У статті визначено сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства за сучасних умов. Запропоновано удосконалену структуру показників інноваційного потенціалу підприємства і методику їх оцінювання, що дозволяє визначити прямий зв'язок між відповідними інноваційними факторами та рівнем соціально-економічного розвитку підприємства. Для підвищення ефективності аналізу інноваційного потенціалу підприємства визначено, що до числа базових груп показників доцільно віднести: показники кадрового потенціалу підприємства; показники матеріально-технічного потенціалу підприємства; показники фінансово-економічного потенціалу підприємства; показники наукового потенціалу підприємства; показники маркетингового потенціалу підприємства; показники інфраструктурного потенціалу підприємства; показники організаційно-управлінського потенціалу підприємства; показники ринкового потенціалу підприємства; показники інформаційного потенціалу підприємства. Доведено, що підвищення рівня ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства як цілісної системи для подальшого соціально-економічного розвитку підприємства може здійснюватися тільки завдяки розвитку його інших системоутворюючих потенціалів.

Ключові слова: інноваційний потенціал, соціально-економічний розвиток, кадровий потенціал, інноваційна діяльність, структура інноваційного потенціалу, інноваційна стратегія.

Влияние инновационного потенциала на социально-экономическое развитие предприятия

В.И. Карюк, к.э.н., доцент кафедры управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК», г.. Киев

В статье определена сущность и составляющие инновационного потенциала предприятия в современных условиях. Предложена усовершенствованная структура показателей инновационного потенциала предприятия и методика их оценки, что позволяет определить прямую связь между соответствующими инновационными факторами и уровнем социально-экономического развития предприятия. Для повышения эффективности анализа инновационного потенциала предприятия определено, что к числу базовых групп показателей целесообразно отнести: показатели кадрового потенциала предприятия; показатели материально-технического потенциала предприятия; показатели финансово-экономического потенциала предприятия; показатели научного потенциала предприятия; показатели маркетингового потенциала предприятия; показатели инфраструктурного потенциала предприятия; показатели организационно-управленческого потенциала предприятия; показатели рыночного потенциала предприятия; показатели информационного потенциала предприятия. Доказано, что повышение уровня эффективности использования инновационного потенциала предприятия как целостной системы для дальнейшего социально-экономического развития предприятия может осуществляться только благодаря развитию его других системообразующих потенциалов.

Ключевые слова: инновационный потенциал, социально-экономическое развитие, кадровый потенциал, инновационная деятельность, структура инновационного потенциала, инновационная стратегия.

The impact of innovation potential for social and economic development of the company

V.I. Karyuk Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

The article the essence and components of the innovative capacity of the enterprise in modern conditions. An improved structure parameters of innovative potential, of enterprise and methods of assessment to determine a direct link between innovation relevant factors, and socio-economic development of the enterprise. To improve the efficiency analysis of innovative potential of the company determined that one of the basic groups of indicators advisable to include: the performance potential of the company; performance logistics capacity of the company; indicators of financial and economic capacity of the enterprise; indicators of scientific potential of the enterprise; performance marketing potential of the enterprise; performance enterprise infrastructure capacity; indicators of organizational and managerial capacity of the enterprise; indicators of market potential of the enterprise; performance information potential of the company. Proved that to improve efficiency of innovative potential of the company as an integrated system for further socio-economic development of the enterprise can be made only through the development of its other potential backbone.

Keywords: innovative potential, socio-economic development, human resources, innovation, structure innovation potential, innovation strategy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами