Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства

В.І. Карюк, к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

У статті визначено основні властивості та ознаки інновацій з точки зору їх плановості та націленості на комерційний ефект.

заходи щодо організації ефективного процесу формування механізму управління інноваційною діяльністю для вирішення стратегічних завдань та реалізації пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку підприємства.

Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві з метою отримання більш високих комерційних результатів його діяльності та залучення інвестиції для подальшого соціально-економічного розвитку підприємства.

Для наочного представлення та можливості порівняльного аналізу складових запропонованої системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві, результати дослідження подано у вигляді схеми.

Ключові слова: інновації, управління інноваціями, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, соціально-економічний розвиток, соціальний ефект, економічний ефект, механізм управління.

Управление инновациями в контексте социально-экономического развития предприятия

В.И. Карюк, к.э.н., доцент кафедры управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК», г.. Киев

В статье определены основные свойства и признаки инноваций с точки зрения их плановости и нацеленности на коммерческий эффект.

Предложены меры по организации эффективного процесса формирования механизма управления инновационной деятельностью для решения стратегических задач и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития предприятия.

Разработаны практические рекомендации по усовершенствованию системы управления инновационной деятельностью на предприятии с целью получения более высоких коммерческих результатов его деятельности и привлечения инвестиций для дальнейшего социально-экономического развития предприятия.

Для наглядного представления и возможности сравнительного анализа составляющих предложенной системы управления инновационной деятельностью на предприятии, результаты исследования представлены в виде схемы.

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, инновационное развитие, инновационная деятельность, социально-экономическое развитие, социальный эффект, экономический эффект, механизм управления.

Innovation Management in the context of socio-economic development of the enterprise

V.I. Karyuk Ph.D., assistant professor of technology management, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

Innovation Management in the context of socio-economic development of the enterprise.

The article the basic properties and characteristics of innovations from the point of view of their planning and focusing on the commercial effect.

Proposed measures for an efficient process of the formation mechanism of innovation management to the strategic objectives and the implementation priorities of socio-economic development of the company.

Practical recommendations on improving innovation management in the company in order to obtain a higher commercial results of its operations and to attract investments for the further socio-economic development of the company.

For a visual representation and the possibility of a comparative analysis of the components of the proposed system of innovation management in the company, the results presented in the scheme.

Keywords: innovation, innovation management, innovative development, innovation, socio-economic development, social impact, economic impact, the mechanism of control.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами