Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації

Петрунько О.В.

У статті показано, що соціалізація в інформаційних суспільствах неуникно набуває ознак медіасоціалізації, в т.ч. вимушеної ранньої самосоціалізації дітей з медіа замість соціалізації з дорослими. Розглянуто найбільш імовірні ризики медіасоціалізації – медіадепривація, медіатизація свідомості, формування медійної картини світу, а також показано, як ці ризики виявляються на індивідуальному і соціальному рівнях медіасоціалізації. Аргументовано думку, що на соціальному і соцієтальному рівнях ці ризики актуалізують дію феноменів, які можуть бути означені як деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації.

Ключові слова: інформаційне суспільство, медіасередовище, медіасоціалізація, медіадепривація, медіатизація свідомості, медійна картина світу, деконсолідувальні ефекти медіасоціалізації.

Деконсолидирующие эффекты медиасоциализации

Петрунько О.В.

В статье показано, что социализация в информационных обществах неизбежно приобретает признаки медиасоциализации, в т.ч. вынужденной ранней самосоциализации детей с медиа вместо социализации со взрослыми. Рассмотрены наиболее вероятные риски медиасоциализации – медиадепривация, медиатизация сознания, формирование медийной картины мира, а также показано, как эти риски проявляются на индивидуальном и социальном уровнях медиасоциализации. Аргументировано мнение, в соответствии с которым на социальном и социетальном уровнях эти риски актуализируют действие феноменов, которые могут быть обозначены как деконсолидирующие эффекты медиасоциализации.

Ключевые слова: информационное общество, медиасреда, медиасоциализация, медиадепривация, медийная картина мира, медиатизация сознания, деконсолидирующие эффекты медиасоциализации.

Non-consolidated effects of socialization

Petrunko O.V.

The article demonstrates that socialization in information societies inevitably acquires characteristics of media socialization and forced children to early self-socialization with media, instead of socialization with adults. The author considers the most likely risks of media socialization, which are the media deprivation, the mediatization of people consciousness, construction the media picture of the world. Author shows the ways which these risks moves themselves at the individual and social levels of media socialization. The article reveals the belief that at the social and societal levels these risks emphasize the effect of the phenomena that can be identified as a non-consolidating effects of media socialization.

Keywords: information society, media, media socialization, media deprivation, media picture of the world, mediatization of consciousness, non-consolidating effects of media socialization.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами