Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних змін

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Консолідувальний потенціал педагогічної спільноти в умовах суспільних змін

О.В.Петрунько

У статі наголошується, що успішний розвиток суспільства в часи суспільних трансформацій залежить від здатності суспільних еліт, у т.ч. педагогічної спільноти до соціальної консолідації й об’єднання зусиль із подолання викликів динамічного і нестабільного сьогодення. Визначено поняття «педагогічна спільнота» і «консолідувальний потенціал педагогічної спільноти» та показано відмінності означених ними феноменів порівняно з іншими прошарками суспільної і професійної еліти. Проаналізовано структуру консолідувального потенціалу педагогічної спільноти та показано найбільш уразливі його «вузли». Означено чинники актуалізації і, навпаки, деактуалізації консолідувального потенціалу педагогічної спільноти в умовах доленосних суспільних змін.

Ключові слова: педагогічна спільнота, соціальний капітал спільноти, консолідація, чинники консолідації, консолідувальний потенціал спільноти.

Консолидационный потенциал педагогического сообщества в условиях общественных изменений

О.В.Петрунько

В статье акцентировано, что успешное развитие общества в условиях судьбоносных трансформаций опеделяется способностью элит, в т.ч. педагогического сообщества, к соціальной консолидации и объединению усилий по преодолению вызовов динамичного и нестабильного порядка дня. Определены понятия «педагогическое сообщество» и «консолидационный потенциал педагогического сообщества» и показаны отличия обозначенных этими понятиями феноменов в сравнении с другими слоями общественной и профессиональной элиты. Проанализирована структура консолидационного потенциала педагогического сообщества и показаны наиболее уязвимые его «узлы». Обозначены факторы актуализации и деактуализации потенциала педагогического сообщества в условиях важных общественных изменений.

Ключевые слова: педагогическое сообщество, социальный капитал сообщества, консолидация, консолидационный потенциал сообщества.

Consolidation potential of pedagogical community in social transformation realities

O.V. Petrunko

The article notes that in the period of social transformation, the success of a society depends on the ability of social elites, including the ability of the educational community to the social cohesion and the joint efforts to overcome the problems of a dynamic and unstable today. The article reveals the concepts of "educational community" and "consolidated potential of educational community" and shows the differences these phenomena compared to other layers of social and professional elite. The article analyzes the structure of consolidated potential of educational community and its most vulnerable "nodes". The article designated factors of actualization and, conversely, factors of deactualization of consolidated potential of educational community in the fateful conditions of social change.

Keywords: pedagogical community, social capital of community, consolidation, consolidation factors, consolidation potential of community.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами