Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування

Алькема В.Г. доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управлінських технологій, Університет економіки та права «КРОК»

Копитко М.І. доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет економіки та права «КРОК»

У статті на основі встановленого факту неефективності здійснюваних заходів підприємствами з метою протидії дестабілізуючим чинникам зовнішнього середовища доведено необхідність їх активізації шляхом об’єднання зусиль декількох суб’єктів господарювання. Розроблено методологічний підхід протидії проявам впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища завдяки об’єднанню зусиль підприємств та державних і суспільних інститутів. У такому підході визначено напрями, методи та принципи діяльності цих суб’єктів; результатом його реалізації стане досягнення бажаних результатів щодо зниження рівня негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування.

Ключові слова: підприємства транспортного машинобудування, об’єднання підприємств, асоціації, дестабілізуючі чинники, рейдерство, тіньова економіка, корупція.

Методологический подход минимизации негативного влияния дестабилизирующих факторов внешней среды на деятельность предприятий транспортного машиностроения

Алькема В.Г. доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управленческих технологий, Университет экономики и права «КРОК»

Копитко М.И. доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры управления финансово-экономической безопасностью, Университет экономики и права «КРОК»

В статье на основе установленного факта неэффективности проводимых мероприятий предприятиями с целью противодействия дестабилизирующим факторам внешней среды доказана необходимость их активизации путем объединения усилий нескольких субъектов хозяйствования. Разработан методологический подход противодействия проявлениям влияния дестабилизирующих факторов внешней среды благодаря объединению усилий предприятий и государственных и общественных институтов. В таком подходе определены направления, методы и принципы деятельности этих субъектов; результатом его реализации станет достижение желаемых результатов по снижению уровня негативного влияния дестабилизирующих факторов внешней среды на деятельность предприятий транспортного машиностроения.

Ключевые слова: предприятия транспортного машиностроения, объединения предприятий, ассоциации, дестабилизирующие факторы, рейдерство, теневая экономика, коррупция.

The methodological approach to minimization of the negative impact of destabilizing environmental factors on vehicle engineering enterprises

Victor Alkema Doctor of Economics, Professor, Head of Managerial Technologies Department, “KROK” University

Marta Kopytko Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, “KROK” University

Based on established facts of ineffectiveness of enterprises undertaken measures to withstand the destabilizing factors of the environment, the necessity of intensifi cation of joint efforts by several business entities was proved. The methodological approach to confront the destabilizing impact of environmental factors thanks to joint efforts of enterprises and government and public institutions was developed. In this approach directions, methods and principles of these entities were defi ned; the result of it is an achievement of the desired results in reducing the negative impact of destabilizing factors of the environment on vehicle engineering enterprises.

Keywords: vehicle engineering enterprises, associations of enterprises, associations, destabilizing factors, raiding, shadow economy, corruption

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами