Оцінювання економічної ефективності ризикових проектів реального інвестування

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ: Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво: Науково–виробничий журнал «Держава та регіони». Серія «Економіка та підприємництво»
 • Сторінок: 13
 • ISBN: ISSN 1814-1161
 • УДК: УДК 330.45:519.8
 • uk-UA

 • en-GB

В.Р. КІГЕЛЬ. Оцінювання економічної ефективності ризикових проектів реального інвестування

Науково–виробничий журнал «Держава та регіони».
Серія «Економіка та підприємництво» – 2008. – № 3. – С. 118–124

Анотація. Оцінювання та порівняння економічної ефективності альтернативних проектів реального інвестування здійснюється за показником зведеного чистого доходу (NPV). Існують два методи обчислення цього показника у випадку ризику щодо майбутніх витрат та доходів за інвестиційним проектом: коригуванням ставки дисконту (використовується практично завжди) або обчисленням детермінованого еквіваленту показника NPV (майже не використовується). Обґрунтовано, що поширений метод оцінювання випадкового NPV шляхом заміни безризикової ставки дисконту на ризикову є обмеженим і часто безпідставним. Доведено, що безризикову ставку дисконту слід залишати без змін, а оцінювання ризикового проекту реального інвестування здійснювати за показником детермінованого еквіваленту випадкового NPV. Наведено методи обчислення цього показника та приклади розрахунків при порівнянні альтернативних проектів ризикового реального інвестування.

Ключові слова: детермінований еквівалент, ефективність, зведений чистий дохід (NPV), інвестування, ризик, ставка дисконту.

V.R. KIGEL. Evaluating of real investment risk projects economic effectiveness

Annotation. Evaluating and collation of real investment alternative projects economic effectiveness is made through the index of Net Present Value (NPV). There are two methods of this index calculation in the case of risk concerning prospective losses and incomes by investment project: discount rate correction (is used practically always) or NPV index determinate equivalent calculation (almost is not used). It is grounded that widespread method of random NPV evaluating by replacement of no risky discount rate to risky is limited and often groundless. It is proved that no risky discount rate has to be kept without changes, and evaluating of real investment risk project make through the random NPV determinate equivalent index. There are adduced methods of this index evaluating and examples of calculations at risk real investment alternative projects comparison.

Key words: determinate equivalent, discount rate, effectiveness, investment, net present value (NPV), risk.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами