Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні

Копитко М.І. доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, Університет економіки та права «КРОК»

Прихідько С.М. слухач магістратури, Львівський державний університет внутріщніх справ

У статті проведено аналіз особливостей здійснення приватної детективної діяльності за кордоном. Досліджено проблеми та перспективи функціонування приватних детективів в Україні. Проаналізовано особливості прийнятого закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», визначено його суперечності.

Ключові слова: приватна детективна діяльність, детектив, детективні послуги, міжнародний досвід, законодавче регламентування здійснення приватної детективної діяльності.

Проблемы и перспективы деятельности частных детективных предприятий в Украине

Копытко М.И. доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры управления финансово-экономической безопасности, Университет экономики и права «КРОК»

Прыхидько С.М. случатель магистратуры, Львовский государственный университет внутренних дел

В статье проанализировано особенности осуществления частной детективной деятельности за рубежом. Исследованы проблемы и перспективы функционирования частных детективов в Украине. Проанализированы особенности принятого закона Украины «О частной детективной (розыскной) деятельности», определены его противоречия.

Ключевые слова: частная детективная деятельность, детектив, детективные услуги, международный опыт, законодательное регламентирование осуществления частной детективной деятельности.

Problems and prospects of private detective activity in Ukraine

M.I. Kopytko Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security,“KROK” University

S.M. Pryhidko Master’s Degree Student Lviv State University of Internal Affairs

The article analyzes the peculiarities of private detective activity conducting abroad. The problems and prospects of functioning of private detectives in Ukraine are investigated. The peculiarities of the adopted law of Ukraine “On Private Detective (Investigative) Activity” are analyzed, its contradictions are determined.

Keywords: private detective activity, detective, detective services, international experience, legislative regulation of the private detective activity conduction.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами