Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової звітності

 • Автор: ,
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №47 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра обліку‚ аналізу і аудиту
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 6
 • УДК: УДК 657.1
 • ISBD: Ромашко О. М. Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової звітності / О. М. Ромашко, Н. П. Дудка // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 110-115
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Звіт про рух грошових коштів як компонент фінансової звітності

Ромашко О.М. кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет

Дудка Н.П. студент магістратури, Університет економіки та права «КРОК»

У даній статті досліджено нормативно-правову базу складання Звіту про рух грошових коштів, значення показників звіту при прийнятті управлінських рішень. Розглянуто методи складання звіту та переваги і недоліки кожного методу.

Ключові слова: грошові кошти, рух коштів, прямий і непрямий методи, види діяльності, звітність підприємства.

Отчет о движении денежных средств как компонент финансовой отчетности

Ромашко О.М. кандидат экономических наук, доцент кафедры учета и налогообложения, Киевский национальный торгово-экономический университет

Дудка Н.П. студент магистратуры, Университет экономики и права «КРОК»

В данной статье исследовано нормативно-правовую базу составления Отчета о движении денежных средств, значение показателей отчета при принятии управленческих решений. Рассмотрено методы составления отче- та, преимущества и недостатки каждого метода

Ключевые слова: денежные средства, движение средств, прямой и косвенный метод, виды деятельности, отчетность предприятия.

Cash Flow Report as a Component of Financial Reporting

O.M. Romashko PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and Taxation Kyiv National University of Trade and Economics

N. Dudka Master Degree Holder «KROK» University

This article investigates the relationship between the content of macroeconomic policy stakeholders and the disproportions that are formed in the public sector of the Ukrainian economy.

Keywords: Macroeconomic policy, policy stakeholders, public sector, macroeconomic disproportions.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами