The Transmission Mechanism of Monetary Policy

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №47 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 7
 • УДК: УДК 366.71(76)
 • ISBD: Sova O. The Transmission Mechaninism of Monetery Policy / O. Sova // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 63-69
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Трансмісійний механізм монетарної політики

Сова О.Ю. кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»

Розгортання кризових явищ у світовій економіці виявило проблемні питання в реалізації монетарної політики, які знижують її ефективність як інструмента макростабілізації і розвитку економіки. У статті досліджено шляхи використання механізму грошово-кредитної політики центрального банку і забезпечення його позитивного впливу на ВВП та рівень інфляції.

Ключові слова: монетарна політика, центральний банк, комерційні банки, трансмісійний механізм, норма обов’язкового резервування, процентна політика, операції на відкритому ринку, цінова стабільність, інфляція, ризики, макропруденційна політика.

Трансмиссионный механизм монетарной политики

Сова Е.Ю. кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики и финансов, Университет экономики и права «КРОК»

Развертывание кризисных явлений в мировой экономике выявило проблемные вопросы в реализации монетарной политики, которые снижают ее эффективность как инструмента макростабилизации и развития экономики. В статье исследованы пути использования механизма денежно-кредитной политики центрального банка и обеспечения его положительного влияния на ВВП и уровень инфляции.

Ключевые слова: монетарная политика, центральный банк, коммерческие банки, трансмиссионный механизм, норма обязательного резервирования, процентная политика, операции на открытом рынке, ценовая стабильность, инфляция, риски, макропруденциальная политика.

The Transmission Mechanism of Monetary Policy

O. Sova Ph.D. in Economics, Associate Professor of National Economy and Finance Department, «KROK» University

Deployment of crisis phenomena in the world economy revealed the problem issues in realization of monetary policy, which reduce its effectiveness as an instrument of macrostabilization and economic development. The article investigates the implementation of a mechanism of monetary policy by the central bank and ensuring its positive impact on the GDP and level of infl ation.

Keywords: monetary policy, central bank, commercial banks, transmission mechanism, reserve requirements, interest rate, open-market operations, price stability, infl ation, risks, macroprudential policy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами